Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Marek Pučalík - Tomáš Valeš

Neue Feststellungen zum Prager Schaffen Franz Anton Maulbertschs

Příspěvek je věnován pražskému dílu vídeňského akademického malíře Franze Antona Maulbertsche (1724-1796), kterého můžeme považovat za jednu z nejdůležitějších postav rakouské malby druhé poloviny 18. století. I když je jeho nejdůležitější pražskou realizací výmalba Filosofického sálu knihovny premonstrátského kláštera na Strahově (1794), nejsou bez zajímavosti ani další díla tohoto malíře spjatá s jeho pražským působením. Je to především obraz sv. Jana Nepomuckého, adorujícího Paladium země české, který byl donedávna považován za ztracený. Toto plátno, objednané členem premonstrátského řádu a farářem v Kmětiněvsi Benediktem Forstem roku 1794 (dodán během roku 1795) pro boční oltář zdejšího kostela sv. Václava, bylo nově lokalizováno v sakristii baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Malíř jako světcův ctitel dodal obraz zdarma, pouze za zajištění nákladů, spojených s jeho vznikem a dopravou na místo určení. S plátnem můžeme nově spojit přípravnou Maulbertschovu kresbu nacházející se ve vídeňské Albertině (inv. č. 25. 025), jejíž datace se dá nově posunout k roku 1794. Ta byla přípravnou variantou ke zmíněnému obrazu, od něhož se liší především zrcadlovým obrácením a několika dalšími dílčími změnami - vypuštěním repusoárové postavy anděla, přemístěním závěsu či změnou tvaru ostění dveří. Do stejného období spadá také objednávka Maulbertschova obrazu Nejsvětější Trojice, určeného pro hlavní oltář bývalého kostela trinitářů ve Spálené ulici na Novém Městě pražském. S obrazem, ke kterému se váže olejová skica ve sbírkách Barokního muzea v rakouském Salcburku (inv. č. 0022), lze nově spojit také drobnou práci provedenou v oleji, nacházející se v pražské soukromé sbírce. I když u ní musíme Maulbertschovo autorství vyloučit, nabízí se hypotetická možnost, že může pocházet od jednoho z mistrových spolupracovníků (Martin Michl?) podílejících se také na vzniku pražské fresky. Ostatně jsou dochovány rovněž další drobné malířské práce vzniklé podle Maulbertschova originálu.


< zpět