Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Barbora Kundračíková – Fedora Parkmann

Photo: Science: Art History. Mutual Interactions in the Era of the New Universalism

Fotografie vytvářená pro vědecké účely je již několik desetiletí považována za samostatný předmět studia. Nový zájem o vědeckou či „informativní“ fotografii se časově shodoval s vývojem v dějinách vědy, když se na počátku osmdesátých let 20. století sociologové vědy jako Bruno Latour nebo Steve Woolgar odvrátili od dějin idejí a zaměřili se na studium vědecké praxe a jejích vizuálních zdrojů. Dalším katalyzátorem akademického zájmu o vědeckou fotografii se stala snaha obsáhnout široké spektrum obrazů, kterou v sedmdesátých letech 20. století vyvolala vizuální studia. Od té doby otázka rozdílných rolí, jež fotografie zaujímá v přírodních a společenských vědách, podnítila značné množství vědeckých prací. Článek sleduje vznik a směřování tohoto výzkumu fotografie ve vědě a poukazuje na současný vývoj v otázkách, jak fotografie proměnila vědecké postupy, jaké nové epistemologie – například pozorování nebo objektivitu – pomohla zavést, a proč se stále vedou spory o estetice vědeckých obrazů. Estetika podle této studie poskytuje ideální základnu pro úvahy o měnících se standardech, které vědci používají, když uplatňují vizuální výzkumné metody. Velká část výzkumu a vědeckých setkání zabývajících se vzájemným působením fotografie a vědy dnes stále probíhá v rámci oboru dějin umění nebo mezi historiky fotografie s uměleckohistorickým vzděláním. Studie si pokládá otázku, nakolik jsou dějiny umění slučitelné s těmito exogenními přístupy k vizuální oblasti. Na základě článků zařazených do tohoto čísla objasňuje, co by mohly dějiny umění získat z interdisciplinárních metodologických přístupů čerpajících ze zkoumání fotografie v kombinaci s antropologií, dějinami techniky, dějinami vědy nebo geografií.Kontakt na autora:

barbora.kundracikova@upol.cz / parkmann@udu.cas.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0301

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:14611679-34d7-46b1-8de8-713c0dae713b

PDF

< zpět