Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jaroslava Lencová - Martin Halata

Veltruské veduty Jana Ranzmayera ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR

Ve sbírce kreseb a grafiky Ústavu dějin umění AV ČR se nalézá 18 prací téměř neznámého vedutisty, krajináře a malíře interiérových pohledů Jana Ranzmayera. Autoři článku podávají zprávu o veltruských vedutách, z nichž jsou po dokumentační stránce zajímavé zejména ty, které zachycují tři dnes již zaniklé objekty zámeckého parku: Čínskou bažantnici, Ovčínek a tzv. vánoční strom, projev zahradní kultury 19. století. Vedle toho hledají autoři důvod Ranzmayerova působení na chotkovském panství ve Veltrusích, jímž mohla být funkce letního profesionálního učitele kresby šlechtických potomků. Možnost jeho vlivu naznačují práce Chotkova druhorozeného syna Emericha.


< zpět