Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Hlobil

Bernard Bolzano on Colours, Shapes, and Non-Figurative Painting

Z dosavadních výkladů posmrtně publikovaného pojednání Bernarda Bolzana O dělení krásných umění (1849) vynikají postřehy představující pražského filozofa jako originálního autora předjímajícího modernistické nefigurativní malířství dvacátého století. Progresivní aktualizace Bolzanových úvah směrem k nefigurativnímu malířství dvacátého století významně napomohly proniknutí jeho dlouhou dobu opomíjených estetických pojednání do dějin evropské estetiky. Zároveň ale zastřely jeho samotný výkon. Jaké byly skutečné Bolzanovy názory na barvu a tvar na straně jedné a na kresbu, malbu a malířství na straně druhé, se z nich nelze dostatečně dozvědět. Následující studie představuje tyto názory na základě obou publikovaných estetických pojednání, O dělení krásných umění a O pojmu krásna (1843), s cílem ukázat, že Bolzano nedospěl k teorii nefigurativního malířství, ba že v úvahách o kresbě, malbě a malířství o monochromii, autonomii barev a tvarů či jejich sepětí se vznešenem vůbec nepojednal.Kontakt na autora:

hlobil@udu.cas.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0403< zpět