Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lenka Kerdová

1920s and 1930s Prague Architecture with Special Focus on the German Cultural Circle: Adolf Foehr, Fritz Lehmann, Rudolf Hildebrand

Meziválečná pražská architektonická scéna byla velmi heterogenním prostředím, kde se nejen setkávali, ale také míjeli především čeští, němečtí a židovští architekti. Studie se zaměřuje na německojazyčné prostředí, které v Praze vytvářelo dosti výjimečnou a komplikovanou strukturu. Mezi německy mluvící architekty patřili čeští Němci, Židé z Československa i území bývalé monarchie, Němci a Rakušané. Vzhledem k velké různorodosti takto široce pojaté skupiny předkládá autorka studie rozdělení německojazyčných architektů do dvou okruhů na základě jejich kulturní orientace — na německý kulturní okruh a na okruh na pomezí českého a německého prostředí. První jmenovaný okruh, na který se příspěvek zaměřuje, vykazuje více společných charakteristik a vytváří určitá malá centra v rámci pražské architektonické a kulturní scény. Na základě tří vybraných příkladů architektů tohoto německého kulturního okruhu jsou postupně představeny jednotlivé významné momenty, které pražskou německou architektonickou scénu definovaly. U architekta Adolfa Foehra jde především o činnost pražských německých stavebních družstev. Německá bytová výstavba se v některých částech Prahy výrazně propsala do charakteru čtvrti. Kromě jisté stylové specifičnosti jsou však důležité osobní vazby mezi architekty a stavebníky, ale také mezi architekty a pražskými úřady. Jedna z metodologických páteří celého výzkumu spočívá právě v rekonstrukci této pomyslné sítě vztahů a vazeb. Na příkladu Fritze Lehmanna je přiblížena komplikovaná situace na Pražské německé technice a pozadí rivalitních vztahů v rámci německojazyčného prostředí. Architekt Lehmann je také autorem přestavby Německého domu a několika publikovaných článků, které rozkrývají složité pozadí česko-německých vazeb a případných nacionálních antagonismů. Poslední vybraný architekt Rudolf Hildebrand nastíněné teze stvrzuje ve svých vzácně dochovaných životních pamětech.

Lenka Kerdová: kerdovalenka@gmail.com


< zpět