Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Alice Fornasiero

The Study Stay of Christian Schröder in Italy

Christian Schröder, císařský dvorní malíř a inspektor obrazárny na Pražském hradě, jenž je nepochybně známější jako první učitel Petra Brandla, měl díky velkorysé podpoře svého patrona, hraběte Jana Jiřího Jáchyma Slavaty, možnost studovat tři roky v Itálii. Korespondence mezi hrabětem Slavatou a jeho bratrem, karmelitánem Karlem Felixem Slavatou, který žil v Římě a dohlížel na Schrödera v průběhu jeho pobytu v Itálii, objevená v archivu zámku v Jindřichově Hradci nám umožňuje dále objasnit malířův studijní pobyt. Vedle toho, že Schröder měl přístup do paláců významných příslušníků římské aristokracie, kde měl za úkol kopírovat vybrané malby pro hraběte Slavatu, navštěvoval také římské akademie, kde se zdokonaloval v kresbě. Dopisy dokazují, že Schröder byl žákem Cira Ferriho, učitele na Accademia Fiorentina v Římě. Díky Ferrimu Schröder vstřebal římskou plasticitu a chiaroscuro, jež budou základem jeho výuky, až se později sám stane učitelem. To je zároveň dalším dokladem, jak důležitou roli hrál v uměleckém školení Petra Brandla, který byl jeho žákem v letech 1683–1687. Nejenže Schröder Brandlovi umožňoval volný přístup do císařských sbírek, ale také prostřednictvím jeho výuky mladý malíř absorboval prvky římské malby, aniž překročil hranice své vlasti.


< zpět