Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Michał Dębowski

The Unknown Painting by Petr Jan Brandl in the Parish Church of Saint John the Baptist in Żabów near Pyrzyce

Teprve nedávno se stal předmětem samostatných studií velký oltářní obraz, malba na plátně zobrazující Křest Kristův, zázračně dochovaný v malém vesnickém kostele v Żabówě v Západních Pomořanech. Jeho mimořádná umělecká hodnota a kvalita malířské techniky podnítily autora článku ke zkoumání jeho historie a objasnění otázek autorství a provenience. Doložená historie obrazu nesahá dále než do roku 1945, kdy byl obraz osazen na současném místě. Pravděpodobně sem byl přenesen z lokálního panského sídla zničeného krátce po druhé světové válce. Sugestivní malířská syntéza projevující se v mistrovském zacházení s jemným šerosvitem, ve vyvážené barevné kompozici i v dokonalém spojení formy a obsahu vedou k závěru, že původ tohoto uměleckého díla by měl být hledán daleko od jeho současného umístění. Komplexní srovnávací analýza provedená v tomto článku neponechává žádné pochybnosti o tom, že obraz ze Żabówa musí být považován za původní dílo Petra Brandla, jednoho z největších malířů pozdního baroka ve střední Evropě. Objev dvou přesných kopií, jedné zachované v kostele sv. Anny v Javorné (okres Klatovy) a druhé s neznámou lokací, potvrzuje mimořádný význam obrazu v umělcově tvorbě a prestižní charakter jeho původní fundace.


< zpět