Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Skalický

Vera effigies sv. Václava z někdejšího kostela sv. Václava na Malé Straně v Praze

V nedávné době byl nově restaurován drobný deskový obraz Vera effigies sv. Václava z majetku kostela sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze (depozitář Arcibiskupství pražského). Původně ovšem pochází ze zrušeného kostela sv. Václava v severozápadním nároží profesního domu malostranských jezuitů, který byl patrně významným místem svatováclavské úcty. Deskový obraz je bezpochyby jednou z dochovaných devočních kopií nedochovaného prototypu Vera effigies světce. Obraz zřejmě vznikl někdy během třetí čtvrtiny 14. století. Vedle této kopie, kterou bude asi třeba klást vznikem až do druhé poloviny 16. století, se dochovala celá řada památek jednak kopírujících (například Vera effigies z někdejšího kláštera augustiniánů na Zderaze,olej na měděném plechu, Muzeum hlavního města Prahy), reprodukujících (zvláště grafické listy z kláštera na Zderaze) a pak také porůznu variujících typus. Je pozoruhodné, že se devoční typus Vera effigies sv. Václava většinou objevuje v kostelech a kaplích se svatováclavským titulem. Jako klíčová se pro pochopení novověké úcty k obrazu jako de facto relikvii jeví pravděpodobná epicentra šíření typu, za které můžeme označit právě klášter na Zderaze a kostel sv. Václava na Malé Straně. Právě obrazy z těchto lokalit by zasloužily v budoucnu zvláštní pozornost. Ikonografická konstituce Vera effigies sv. Václava nesouvisí pouze se zobrazením světce v iniciále A na fol. 267v v Liber Viatiku Jana ze Středy (druhá polovina padesátých let 14. století, Praha, Knihovna Národního muzea), jak místy upozorňovala literatura, ale má hlubší genezi, sahající přinejmenším do čtyřicátých let 14. století. Konstituce tedy byla pozvolná, či v několika italizujících vlnách. Zvláštní pozornost vzhledem k zařazení a interpretaci prototypu bude třeba věnovat také formátům dvou důležitých kopií a jejich zdánlivě marginálnímu dekoru.


< zpět