Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Žaneta Marvanová

Confessionality of the Roman Catholic and Protestant Sacral Space in the Peripheries of the State around 1800

Otázka „konfesionality“ sakrálního prostoru představuje v posledních letech badatelsky atraktivní téma, nicméně pozornost vůči „periferním“ oblastem habsburského soustátí v období náboženské tolerance zůstává na poli dějin umění marginální. Otázka vizuální sémantiky římskokatolických farních kostelů a modliteben luteránských a kalvínských sborů kolem roku 1800 na Moravě a v rakouském Slezsku je ovšem zcela legitimní, neboť sakrální prostor i v této době stále (či znovu) představoval emocionálně silně vypjatý prostor, a to nejen protestantský vůči římskokatolickému, ale také mezi protestantskými konfesemi vzájemně. Nejpatrnější je tato situace v „periferních“ lokalitách Těšínska, Valašska a Vysočiny, kde tajné nekatolictví hluboce zakořenilo ve specifické podobě a kde se tak kolem roku 1800 dvě až tři konfese teprve učily fungovat vedle sebe. Text sleduje hlavní teologické a liturgické rozdíly římskokatolické, augsburské (luteránské) a helvétské (kalvínské) konfese, jež určily jejich vizuální prezentaci, respektive jejich svatostánků a mobiliáře. Zároveň je pozornost věnována politickému a sociálně-kulturnímu dobovému kontextu, jelikož úsilí reformního katolicismu a osvícenského absolutismu nesporně omezilo projevy římskokatolické potridentské zbožnosti a vedlo ke zjednodušení a důrazu na srozumitelnost liturgie a utilitárnost sakrálního prostoru. Neméně zásadní pak byla restrukturalizace úřadů, včetně stavitelských, a nedokončená tvorba tzv. normálních plánů na straně římskokatolického stavitelství a omezení protestantského stavitelství například nařízeními v Tolerančním patentu. Jednotlivé body problematiky „konfesionality“ jsou nakonec demonstrovány na třech případových studiích.Kontakt na autora:

399298@mail.muni.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0302

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:a620e189-d948-4b1b-9db9-47179325f2b3

< zpět