Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jana Peroutková

Transforming Babylon into Jerusalem: Chronology and dating of the architectural sculpture of the Church of Our Lady before Týn in the days of the Luxembourgs

Studie se zaměřuje na architektonickou skulpturu chrámu Matky Boží před Týnem v lucemburské době. Dochovaný soubor sochařských prací podrobuje znovu zhodnocení formální a datační roviny, čemuž přispívají i nové výsledky dendrochronologických expertiz, řeší chronologii sochařských prací, podíl jednotlivých sochařských osobností i ikonografická a ikonologická hlediska památky. Práce na severním portále a sedile můžeme vnímat jako syntézu dobově moderních evropských uměleckých přístupů. Je zde cítit hluboké poučení severoitalským popisánovským uměleckým prostředím i novým franko-flámským realismem. Tato zkušenost je ovšem vsazena do pevných základů středoevropské sochařské produkce, jak ji známe především z parléřovských center. Charakterem a ikonografií se práce na severním portále dají vročit do politického a duchovního prostředí pražského centra šedesátých a počátku sedmdesátých let 14. století. Netypickou ikonografii lze odvodit od fenoménu nové zbožnosti a s tím úzce spojeného reformačního myšlenkového rámce. V kontextu středoevropské sochařské produkce lze tyto práce po i formální stránce začlenit do přelomu šedesátých a sedmdesátých let 14. století. Avšak portál byl zaklenut až v některé z následujících stavebních etap. Severní sedile, které je viditelně druhotně vložené, je jistě reakcí na osobnost mladého krále Václava IV., jenž se brzy po smrti svého otce stěhuje do bezprostřední blízkosti Týnského chrámu. To potvrzuje nejen erb s císařskou orlicí v květinové borduře jeho šatu, ale i další ikonografie, která je úzce provázána s ranou václavskou emblematikou. Můžeme předpokládat, že sedile náleží do časného období Václavovy vlády, do raných osmdesátých let 14. století. Dataci jižního sedile je možné odvodit z postupu stavebních prací a vložit jej do první poloviny sedmdesátých let 14. století, stejně tak jako práce na konzolách pokladnice. Architektura i reliéfy portálu, sedilií, konzoly pokladnice i malá konzolka severní lodi byly výrazně barevně polychromovány, tato barevnost je na některých místech patrná do dnešních dob a může sloužit jako podklad k předpokládaným barevným rekonstrukcím.


PDF

< zpět