Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tadeáš Kadlec

Obraz Michaela Kreisingera z Eckersfeldu a jeho proměny

Portrét mladého Michaela Kreisingera z Eckersfeldu, určená a datovaná práce malíře Jana Kupeckého, vznikl roku 1700 v Římě. Podobizna mladíka se široce rozevřenýma očima a pootevřenými ústy, prozrazující mnohé o Kupeckého „italské“ vizuální zkušenosti, byla někdy v průběhu 18. století proměněna radikální přemalbou. Kreisingerova tvář byla dosud neurčeným malířem doplněna o nové tělo a nový šat. Až před polovinou 20. století odhalil rentgenový snímek pod přimalovanou antikizující zbrojí s výpravnou helmou odlišně stojící, civilně oděnou postavu, brzy poté definitivně odhalenou radikálním restaurátorským zásahem. Sejmutím přemalby byl obraz uveden do dnešní podoby, odstraněním barevné vrstvy nicméně ochuzen o vrstvu autentického významu podobizně dodatečně propůjčeného. Pokud se dosavadní uměleckohistorická literatura vůbec zabývala otázkou, jaký tento aditivní význam mohl být, spokojila se nejčastěji s vysvětlením, že byl portrét „zženštile krásného“ mladého muže zadáním nového majitele proměněn v alegorické znázornění Minervy. Žádný z prvků zbroje ovšem neodpovídá ikonografickému schématu, který se Minervě zpravidla přisuzuje, dokonce ani její typ není ženský. Připustíme-li mužský rod bytosti znázorněné přemalbou, otevíráme ve shodě s kritikou převládajícího narativu, fixovaného obecně k problematickému termínu „zženštilosti“, nové možnosti interpretace přemalby. Poznatky o životě a osobních vazbách Michaela Kreisingera totiž nasvědčují tomu, že k radikální proměně obrazu mohlo dojít právě na jeho vlastní pokyn. Takový závěr dovoluje přemalbu nejen nově interpretovat. Umožňuje také přistoupit k uspokojivé hypotéze o možném jejím autorovi, kterým mohl být další významný malíř první poloviny 18. století – Václav Vavřinec Reiner.


< zpět