Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Barbora Holečková

The Sacra Conversazione in Czech Fourteenth-Century Art

Příspěvek se zabývá uplatněním ikonografického schématu Sacra Conversazione v umělecké tvorbě v českých zemích ve 14. století. Nejprve sleduje vývoj týkající se bádání o ikonografickém schématu obecně. V této oblasti vzniklo několik způsobů interpretace. Pro období 14. století je pro autorku určující studie Nostra Conversatio in Caelis Est: Observations on the Sacra Conversazione in the Trecento od americké badatelky Rony Goffenové, která pojem „conversazione“ interpretuje na základě dobových literárních pramenů jako společenství a na příhodně zvolených ukázkách z dolní baziliky sv. Františka v Assisi dokumentuje vhodnost tohoto způsobu interpretace. Autorka textu na základě připomínky amerického badatele Haydena B. J. Maginnise k stati Goffenové pod tento termín zahrnuje rovněž varianty vyobrazení s donátorem, u kterých lze ještě dále rozlišit, zda jde o tzv. přímluvu za spásu duše, či o reprezentaci panovníka. Druhá část příspěvku se věnuje konkrétním vyobrazením Sacra Conversazione v českých zemích v kontextu vlády Karla IV., jenž stejně jako další královské rody onoho období vybudoval okruh tzv. beata stirps, kteří posvěcovali jeho vládu před nebeským trůnem. Zvláštní pozornost je zaměřena na první fázi výzdoby tzv. kaple sv. Kateřiny na hradě Karlštejn, kde byl motiv Sacra Conversazione uplatněn na celý prostor, a je tak jedním z nejvýznamnějších příkladů ikonografického tématu u nás. 


< zpět