Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Blanka Kubíková

The Image of Princess and Queen Anne of Bohemia and Hungary in the Habsburg Dynasty Self-Presentation

Anna Jagellonská (1503–1547) sehrála v evropských dějinách významnou úlohu. Právě její dědický nárok pomohl jejímu choti Ferdinandovi I. získat v roce 1526 českou a uherskou korunu a habsburskému rodu vládu nad celou střední Evropou. Studie ukazuje, jak portrétní vyobrazení Anny Jagellonské odrážela proměny jejího postavení a jak důležitou roli zastávala v prosazování politických plánů jagellonského, ale hlavně habsburského rodu. Významný mezník představují vídeňské dvojité zásnuby mezi Habsburky a Jagellonci v roce 1519. Anna byla od té doby zobrazována jako symbol přislíbeného spojení, avšak nikoli ve dvojici se svým ženichem, nýbrž s druhou snoubenkou, arcivévodkyní Marií. Důvodem neobvyklé prezentace bylo dlouhé váhání, který z Habsburků se s Annou ožení. Uzavřením sňatku v roce 1521 se arcivévoda Ferdinand a Anna stali vládci rakouských zemí a jejich portréty představovaly nový pár v tradiční podobě. Po roce 1526 napomáhala vyobrazení Anny, připomínající kontinuitu s jagellonskou vládou, přijetí Ferdinanda I., a Habsburků, v Čechách a Uhrách. Královna v prezentaci určené pro tyto země proto zaujímá výraznější pozici vůči Ferdinandovi než v portrétech pro Rakousy a později pro říši, kde převládaly jiné priority. Její role tam ustoupila do pozadí po korunovaci Ferdinanda I. římským králem v roce 1531, tehdy habsburská portrétní strategie cílila především na zobrazení rodové svornosti, souladu mezi Ferdinandem a jeho bratrem císařem Karlem V., a na představení nové panovnické generace. — Není snadné definovat, do jaké míry královna Anna aktivně utvářela svůj obraz. Její podíl však není tak velký jako u některých renesančních panovnic, většinou vdov či panen, které formovaly svůj obraz v souladu se svým víceméně samostatným vládnutím. Královna Anna žila po boku krále Ferdinanda a byla pečující matkou početné rodiny, přesto nebyla zcela pasivní ve veřejném životě, byla Ferdinandovým zástupcem a snad i rádcem. Král podporu své choti ocenil mimo jiné tím, že nařídil, aby na jejich společném náhrobku byla ztvárněna s královským žezlem. Této komplexní charakteristice odpovídá její celkový obraz v habsburské portrétní reprezentaci.

Blanka Kubíková: blanka.kubikova@ngprague.cz


< zpět