Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Germ

Leonardo's Vitruvian Man, Renaissance Humanism, and Nicholas of Cusa

O Leonardově vitruviánském člověku se obvykle pojednává v rámci studií ideálních proporcí, ačkoliv by se také měl zohlednit symbolismus mikrokosmu a makrokosmu. Myšlenka, že člověk je středem univerza, byla obecným rysem renesančního humanismu, ale až Mikuláš Kusánský využil symbolický vztah čtverce a kruhu pro humanistickou definici jedinečného postavení člověka v univerzu a lidské důstojnosti. Podle teorie Kusánského o shodě protikladů právě v člověku splývá konečno a nekonečno. Mikuláš Kusánský vytvořil několik metafor pro ilustrování své teorie - nejzajímavější z nich je založena na poměru čtverce a kruhu. Jak Kusánský tvrdí, člověk podléhá všem omezením fyzického světa (proto je vepsán do čtverce, symbolu světa) a současně nevyčerpatelná síla jeho tvořivého ducha (vyjádřená otáčivým pohybem lidského těla vytvářejícím kruh) ho povznáší nad tato omezení. Leonardovo studium lidských proporcí zřetelně odráží tento specifický vztah: pevně stojící postava je vepsána do čtverce, ale když se jí otáčí, roztažené končetiny vytvářejí kruh. Leonardo znal přinejmenším některé myšlenky Kusánského, a tak je docela dobře možné, že jeho vitruviánský člověk ve své monumentální jednoduchosti a výrazu důstojnosti také reflektuje filosofovo pojetí dignitas hominis.


< zpět