Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Anaïs Mauuarin

Photographers in the Museum: French Anthropology and the Aesthetic of Images (1930–1950)

Oživení francouzské antropologie v meziválečném období doprovázel vzrůstající zájem o obrazové prameny a estetický potenciál fotografie. Zatímco etnografové v terénu si běžně osvojili metody obrazové dokumentace, oborová muzea Musée d’Ethnographie du Trocadéro (1928–1935) a poté Musée de l’Homme, jež ho od roku 1938 nahradilo, přisoudila fotografiím významné místo. Jako dokumenty je shromažďovala v nové fototéce, šířila je ve vědecké komunitě antropologů a vystavovala v expozicích pro širokou veřejnost. Rozvíjela rovněž estetické ocenění fotografií, souběžné s rozmachem fotožurnalismu, a poskytovala fotografiím nebývalý prostor ve veřejných prostorách a na výstavách. Cílem článku je představit tuto tendenci v Musée d’Ethnographie du Trocadéro a objasnit, jak se v průběhu třicátých a čtyřicátých let 20. století přetvářela v Musée de l’Homme. Snímky s estetickou kvalitou pořízené fotografy a cestovateli byly ve třicátých letech vystaveny nejprve na několika malých „fotografických výstavách“. Každá z nich byla věnována dílu jednoho autora. Jeho jméno se zpravidla objevilo v názvu výstavy, což odpovídalo hodnotě, jakou muzea fotografiím připisovala. O několik let později byly díky spolupráci muzea s významnou francouzskou fotografickou agenturou Alliance Photo vystaveny snímky profesionálních fotografů (1938) přímo ve stálé expozici. Právě tato pozornost věnovaná fotografii vedla několik etnografů blízkých muzeu, například Jean-Paula Lebeufa, Thérèse Rivière a Jacquese Faubléea, k představení svých velkoformátových fotografií na výstavách věnovaných terénnímu výzkumu (1943–1946). Na první prezentaci velkoformátových fotografií muzeum navázalo i v dalších letech. Fotografie vystavené v Musée d’Ethnographie du Trocadéro a poté v Musée de l’Homme měly jednoznačně za úkol rozšiřovat publikum antropologie, a to jako prostředky vědecké, sdělovací i estetické zároveň.



Kontakt na autora:

anais.mauuarin@ugent.be


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0304

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:a0a224f8-5236-47a7-9d89-eb441313b3e3

PDF

< zpět