Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Daniela Štěrbová – Michal Patrný

Der immerwährende Kaiser – der Plan für die „Provinzkapitel“ in Braunau in dem sog. Dientzenhofer-Skizzenbuch

Nově identifikované půdorysy Broumovského kláštera (přízemí fol. 221–222, patro fol. 229–230) z tzv. Dientzenhoferovského skicáře (Nr. 4584 BNM) náležejí do skupiny převážně situačních plánů, které dientzenhoferovskému bádání slouží především jako pramen poznání horizontu znalostí a zájmů členů slavné architektonické rodiny. Broumovské plány lze na základě již dříve zpracované stavební historie datovat do krátkého období let 1679–1684 a připsat Wolfgangu Dientzenhoferovi, který po smrti Martina Reinera převzal vedení některých staveb zachycených v mnichovském konvolutu. Analýzou funkčního uspořádání kláštera jsme dospěli k pravděpodobnému záměru tehdejšího stavebníka a iniciátora zamýšlené přestavby. Opat Tomáš Sartorius zjevně plánoval rozšíření ubytovacích kapacit kláštera propojením stávajících objektů severně a jižně od kostela. Domníváme se, že důvodem mohl být zájem prezentovat klášter jako rezidenci připravenou důstojně přijmout císařskou návštěvu, a to v duchu inscenované příslušnosti k habsburskému domu, jež byla mimo jiné doslovně formulována na historiograficky pojednaných kresbách kláštera Sartoriovým následovníkem, energickým opatem Otmarem Danielem Zinckem. S ohledem na dobově aktuální spor o exempci mohlo tak navíc vzniknout trvalé sídlo provinčních kapitul svolávaných břevnovsko-broumovským opatem z titulu generálního vizitátora české benediktinské kongregace. V každém případě jsou tyto plány výjimečným ikonografickým pramenem úvah o zvláštnostech a charakteru středověkých benediktinských klášterů a kostelů v Čechách. Prozatím se totiž zdá, že jde o jediný přímý doklad gotické podoby broumovského klášterního kostela a hradu významného opata a mecenáše Bavora z Nečtin.


< zpět