Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Thomas Andratschke

Das Bildprogramm der Weltallschale: Reichspolitischer Status und religiöses Bekenntnis

Autor studie se zabývá rozborem obrazového programu tzv. "Weltallschale" Rudolfa II. Výsledky zkoumání zpochybňují doposud známé vztahy tohoto artefaktu s osobou vladaře a rudolfínským uměleckým okruhem. Andratschke dochází k názoru, že religiózní status "Weltallschale" se vymyká konfesnímu vyznání habsburského císaře. Je podle něho jako verbálně-obrazová syntéza schématu zákona a milosti a novozákonního Zjevení sv. Jana projevem protestantského ducha. Autor hledá dále kořeny nacionálního vědomí Rudolfa II. u starých Germánů, čímž se dostává do rozporu s dnešními představami o rudolfínském umění.


< zpět