Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Anna Habánová

"Edler Wettstreit der beiden Völker." Die Anfänge der Tätigkeit der Reichenberger Kreisgruppe des Metznerbundes, die Oktobergruppe und Erwin Müller

Spolková činnost německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném Československu byla úzce spojena s Metznerbundem - spolkem německých výtvarníků v Čechách. Toto uskupení vzniklo v roce 1920 v Teplicích a jeho hlavní sídlo se měnilo podle bydliště svého předsedy. V první polovině dvacátých let se nalézalo v Liberci, jednom z nejdůležitějších center Němců v Čechách. S podporou libereckého magistrátu zde byla zřízena výstavní hala, liberecká pobočka Metznerbundu začala vydávat spolkový časopis a v říjnu 1922 se poprvé prezentovalo uskupení nejmladší nastupující generace malířů a grafiků Oktobergruppe. Jejím nejvýznamnějším členem se stal Erwin Müller, jehož tvorba byla od počátku ovlivněna expresionismem a především realistickými tendencemi nové věcnosti. Při sledování tvorby členů Metznerbundu není možné se vyhnout nejrůznějším otázkám. Jednou z nich je především význam německo-českého výtvarného umění pro český dějepis umění, a to nejen meziválečný. Jasná odpověď není doposud formulována z několika důvodů: Metznerbund neměl uměleckou jury - jeho členem se stali vesměs všichni německy hovořící umělci z Čech, Moravy a Slezska. Setkáváme se tudíž s nevyrovnanou kvalitou jednotlivých členů. Důležitější je ovšem formulování odpovědi na otázku, jaký vliv mají vyhrocující se politické a nacionální myšlenky především třicátých let na současné nazírání na spolek a jeho jednotlivé členy. Odpovědi na tyto i další otázky bude možné nalézt až po relevantním zhodnocení činnosti spolku. Předkládaná studie stojí na počátku tohoto výzkumu.


< zpět