The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2014

Articles

Mateusz Grzęda

From ymago to imago contrefacta: Depiction of Reality in Central Europe in the Late Middle Ages

Od ymago k imago contrefacta. Zobrazení skutečnosti ve střední Evropě v pozdním středověku

pp. 318-333

| detail |

Petr Voit

Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky

The Visual Art in Skarina’s Russian Bible in the Context of Czech Book Illustration

pp. 334-353

| detail |

Jan Zachariáš

Vincent van Gogh´s A Pair of Shoes: An Attempt at an Interpretation

Pár bot Vincenta van Gogha: pokus o interpretaci

pp. 354-370

| detail |

Archives

Karel Srp

Jan Mukařovský a Josef Král: posudky na Karla Teigeho

Jan Mukařovský and Josef Král: Two Evaluations of the Work of Karel Teige

pp. 371-375

| detail |

Reviews

Ondřej Váša

Pavel Kalina, Umění a mystika. Od Hildegardy z Bingen k abstraktnímu expresionismu

pp. 376-379

Jan Chlíbec

Piotr Oszczanowski, Pomnik chrześcijańskiego rycerza. Nagrobek Melchiora von Redern we Frýdlancie

pp. 379-381

Alena Volrábová

Petr Voit, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí I. Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557

pp. 381-383

Richard Kurdiovsky

Jindřich Vybíral, Friedrich Ohmann. Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách / Die Entdeckung des Barocks und die Anfänge der modernen Architektur in Böhmen

pp. 383-387

Zuzana Štefková

Martina Pachmanová, Zrození umělkyně z pěny limonády. Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění

pp. 387-389

Annotations

pp. 390-393

Acquisitions of Art History Sources

pp. 394-398

Česká resumé / English Summaries

pp. 399-402