Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Teprve nedávno se stal předmětem samostatných studií velký oltářní obraz, malba na plátně zobrazující Křest Kristův, zázračně dochovaný v malém vesnickém kostele v Żabówě v Západních Pomořanech. Jeho mimořádná umělecká hodnota a kvalita malířské techniky podnítily autora článku ke zkoumání jeho historie a objasnění otázek autorství a provenience. Doložená historie obrazu nesahá dále než do roku 1945, kdy byl obraz osazen na současném místě. Pravděpodobně sem byl přenesen z lokálního panského sídla zničeného krátce po druhé světové válce. Sugestivní malířská syntéza projevující se v mistrovském zacházení s jemným šerosvitem, ve vyvážené barevné kompozici i v dokonalém spojení formy a obsahu vedou k závěru, že původ tohoto uměleckého díla by měl být hledán daleko od jeho současného umístění. Komplexní srovnávací analýza provedená v tomto článku neponechává žádné pochybnosti o tom, že obraz ze Żabówa musí být považován za původní dílo Petra Brandla, jednoho z největších malířů pozdního baroka ve střední Evropě. Objev dvou přesných kopií, jedné zachované v kostele sv. Anny v Javorné (okres Klatovy) a druhé s neznámou lokací, potvrzuje mimořádný význam obrazu v umělcově tvorbě a prestižní charakter jeho původní fundace.


< zpět