Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2004

Články

Ivana Panochová

Biblicismy v české architektuře 17. století

Biblizismus in der böhmischen Architektur des 17. Jahrhunderts

s. 198-217

Paralelu se známým principem gotizujících reminiscencí v české barokní architektuře reprezentují negotické historismy, zastoupené imitacemi raně křesťanských či románských staveb. Autorka studie sleduje speciální příklady biblicismů - replik objektů, které mají legendický vztah k Svaté zemi a jejichž forma je kodifikována skrze biblická a apokryfní vyprávění. V Čechách jde především o stavby loret a Božích hrobů.

< zpět
| resumé |

Mojmír Horyna

Barokizace pasovského dómu. Luragovo dílo na rozhraní raného a vrcholného baroka a česká architektura kolem roku 1700

Die Barockisierung des Passauer Doms. Luragos Werk zwischen Früh- und Hochbarock und die böhmische Architektur um 1700

s. 218-230

Barokizace starého biskupského dómu sv. Štěpána v Pasově je jedním z pozoruhodných výkonů architekta Carla Luraga (1615-1684), který se podílel na utváření raně barokní Prahy. Příspěvek se věnuje okolnostem této přestavby, iniciované Václavem Thunem po jeho zvolení biskupem v roce 1664. Zároveň poukazuje na pozdější realizace, v nichž se odrážejí inspirace tímto projektem.

< zpět
| resumé |

Alena Pomajzlová

Signora X - Růžena Zátková

s. 231-246 

Růžena Zátková (1885-1923) je zejména v zahraniční literatuře představována jako umělecká experimentátorka, rozvíjející ve svém díle progresivní ideály futurismu. Text je pokusem o nalezení širších východisek její tvorby, v níž se zrcadlí principy primitivismu, abstrakce a práce s materiály a kinetikou, což nalezneme v dobových avantgardních proudech.

< zpět
| resumé |

Hubert Guzik

"Líná Zuzanka" - avantgarda, ženy a taylorismus v československé domácnosti

'Lazy Susan': the Avant-Garde, Women and Taylorism in the Czechoslovak Household

s. 247-260

Článek se zabývá problematikou racionalizace domácnosti v kontextu meziválečné avantgardní tvorby v Československu. Odpovídá na otázku, z jakých důvodů se taylorizace domácnosti, která byla v první polovině dvacátých let pouze "intelektuální módou", stala během následného desetiletí populárním fenoménem. V dotyčných souvislostech sleduje i proměny společenských rolí mužů a žen.

< zpět
| resumé |

Archiv

Alena Pomajzlová

Růžena Zátková: katalogy, články, dopisy

s. 261-270 

Publikovaný soubor pojímá klíčové texty, vztahující se k dílu Růženy Zátkové. Kromě dvou úvodů z pera Zátkové a Enrica Prampoliniho k samostatným výstavám autorky v roce 1921 a 1922 a následných recenzí těchto přehlídek soustřeďuje umělčinu korespondenci s Filippem Tommasem Marinettim a jeho budoucí ženou Benedettou Cappovou. Příspěvky jsou otištěny v českém překladu.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Lukáš Beran

Architekt Vladimír Machonin

s. 271-277 

Zpráva podává základní informace o tvorbě Vladimíra Machonina (1920-1990), který vstoupil na pole české architektury v roce 1950. Vedle stručného vylíčení jeho životních osudů přináší komentovaný přehled nejdůležitějších projektů a realizací, mezi něž se řadí Dům rekreace ROH na Dlabačově nebo budova zastupitelského úřadu ČR v Berlíně.

< zpět
| resumé |

Recenze

Martin Zlatohlávek

Zdeněk Kazlepka, Disegno veneto. Benátská kresba 16.-18. století z českých, moravských a slezských sbírek

s. 277-279

Anna Pravdová

Jana Claverie - Hélene Klein - Vojtěch Lahoda - Olga Uhrová (ed)., Vincenc Kramář. Un théoricien et collectionneur du cubisme a Prague

s. 279-281 

Tomáš Winter

Jiří Hlušička, Emil Filla 1882-1953

s. 281-284 

Marie Rakušanová

Tomáš Winter (ed.), František Tichý

s. 284-288 

Karel Srp

Wieland Schmied (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich VI, 20. Jahrhundert

s. 288-289 

Anotace

s. 290-291

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 291-295