Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2004

Články

Jindřich Vybíral

The Architects Have Overslept? On the Concept of Space in 19th Century Architectural Theory

Architekti zaspali? K pojmu prostoru v teorii architektury 19. století

s. 110-122

Článek polemicky reaguje na studii Rostislava Šváchy, otištěnou v Umění 2001, č. 6. Dokládá, že pojem prostoru se v architektonickém myšlení nezrodil v pozdním 19. století, jak soudí Švácha, ale již dříve v teoriích Heinricha Hübsche, Carla Böttingera a Gottfrieda Sempera. Koriguje tak tezi o "spících architektech" a zároveň se pokouší vysvětlit, z jakých konkrétních příčin se v druhé polovině 19. století v německé teorii architektury objevily ideologicko-prostorové koncepty.

< zpět
| resumé |

Pavel Kalina

Architecture as a Mise-en-scene of Power: the Týn Church of the Virgin Mary in Prague in the Pre-Hussite Period

Architektura jako inscenace moci. Pražský kostel Panny Marie před Týnem v předhusitské době

s. 123-135

Příspěvek se zabývá architekturou pražského kostela Panny Marie před Týnem v širším sociálním kontextu. Pomocí archivních dokumentů dovozuje, že kromě základní funkce městského farního kostela byl výrazem moci a bohatství skupiny staroměstského, většinou německojazyčného patriciátu, který sídlil v bezprostřední blízkosti chrámu. Tato skutečnost se odrážela ve velkorysé architektonické formě stavby i její výzdobě.

< zpět
| resumé |

Hynek Látal

Pozdně gotické kostely v jižních Čechách 1480-1520

Spätgotische Kirchen in Südböhmen 1480-1520

s. 136-151

Skupina pozdně gotických sakrálních staveb v bývalém panství Rožmberků v jižních Čechách představuje jeden z nejpozoruhodnějších architektonických souborů ve střední Evropě. Autor se zabývá otázkou jejich datování a stavebními dějinami v souvislostech obdobných středoevropských objektů té doby.

< zpět
| resumé |

Petr Šámal

Pozapomenutý František Xaver Lederer

Der vergessene Franz Xaver Lederer

s. 152-168

Přestože pražský sochař František Xaver Lederer patří ke stěžejním osobnostem českého umění 19. století, bylo dosud jeho dílo pojednáno pouze v rámci souhrnných studií. Cílem článku je poskytnout ucelenější pohled na Ledererovu tvorbu; doplňuje jeho životopisné údaje a navrhuje několik nových připsání i ikonografických interpretací. V tomto bodě se věnuje především známé Wimmerově kašně.

< zpět
| resumé |

Archiv

Martin Krummholz

Mařatka Mauderovi. Příspěvek ke studiu česko-francouzských styků

s. 169-178

Jádro otištěného souboru korespondence z let 1900-1904 tvoří deset dopisů Josefa Mařatky z Francie, adresovaných Josefu Mauderovi. Výběr doplňují dva dopisy Jana Dědiny Josefu V. Myslbekovi a dva Mařatkovy dopisy Stanislavu Suchardovi. Do širšího kontextu zařazují dotyčnou korespondenci poznámky Martina Krummholze.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Rostislav Švácha

Otázky národa, stylu a modernismu

s. 178-180

Zpráva referuje o průběhu kolokvia CIHA, které neslo titul Národ, styl a modernismus a probíhalo ve dnech 5.-12. září 2003 v Centrálním institutu pro dějiny umění v Mnichově a v Mezinárodním kulturním centru v Krakově. V textu jsou připomenuta i další obdobná setkání, mimo jiné pražská konference Local Strategies - International Ambitions: Modern Art and Central Europe 1918-1968, konaná v červnu 2003.

< zpět
| resumé |

Recenze

Karel Srp

Richard Woodfield (ed.), Framing formalism. Riegľs work

s. 180-182

Jiří Kropáček

Dietmar Popp - Robert Suckale (ed.), Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit

s. 182-185

Jiří Pešek

Falk Wiesemann, "Kommt heraus und schaut." Jüdische und christliche Illustrationen zur Bibel in alter Zeit

s. 185-186

Rostislav Švácha

Rostislav Koryčánek, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu

s. 187-188

Vít Havránek

Laura Hoptman - Tomáš Pospiszyl (ed.), Primary Documents

s. 189-190

Anotace

s. 191-192

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 193-194