Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2005

Články

Achim Timmermann

'Altissimum ac pretiosum' - The Vienna Cathedral Lodge and Late Medieval Sacrament House Design in East Central Europe

"Altissimum ac pretiosum" - vídeňská huť a pozdně gotické sanktuáře ve střední Evropě

s. 539-550

V roce 1999 uveřejnil Achim Timmermann v Umění článek o gotických parléřovských sanktuářích v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem a v kostele sv. Sebalda v Norimberku. Nynější studie je jeho pokračováním. Zabývá se příklady tabernáklů z Vídně, Vratislavi, Levoče, Bardějova a Košic, které navazovaly na parléřovský odkaz. Zvláštní pozornost věnuje nedochovanému mramorovému tabernáklu, který byl dílem vídeňské svatoštěpánské huti.

< zpět
| resumé |

Martina Kratochvílová

Kodikologické puzzle rukopisů. Habent sua fata libelli

Kodikologisches Handschriftenpuzzle. Habent sua fata libelli

s. 551-565

Příspěvek se zaměřuje na archivní prameny konce 18. století, popisující iluminované renesační rukopisy litoměřické a českobrodské provenience. Tyto prameny jsou klíčové pro poznání původní podoby rukopisů, z nichž se během rekatolizace odstraňovaly nevyhovující texty a v souvislosti se "sběratelstvím" 19. století vyřezávala iluminovaná folia. Na konkrétních zlomcích vybraných rukopisů badatelka ukazuje možnosti jejich identifikace.

< zpět
| resumé |

Lada Hubatová-Vacková

Vnitřní zrak. Jan Evangelista Purkyně, laboratoř vizuality a moderní umění

Inner Sight: Jan Evangelista Purkyně, the Laboratory
of Visuality and Modern Art

s. 566-585

Jan Evangelista Purkyně patřil mezi první evropské vědce, zkoumající fyziologii zraku a smyslového vnímání. Stať sleduje, jakým způsobem mohly být výsledky Purkyňova bádání inspirativní pro moderní umění nebo jeho teoretické reflexe. V tomto ohledu poukazuje zejména na Františka Kupku, Antonína Procházku, Bohumila Kubištu, Emila Fillu a Vincence Kramáře.

< zpět
| resumé |

Dalibor Veselý

Czech New Architecture and Cubism

Česká nová architektura a kubismus

s. 586-604

Článek přináší nový pohled na českou předválečnou architekturu, která se označuje jako kubistická. Dokládá, že s kubismem má společných jen málo znaků a že jejím vedoucím snažením byla snaha přiblížit se univerzální tvořivosti, zhmotněné nejčastěji představou krystalu. Studie poukazuje na vztah této architektury k expresionismu a pokouší se ji posunout z umělecké periferie, na níž se při určitém způsobu výkladu ocitá, do středu celoevropského úsilí o novou architekturu.

< zpět
| resumé |

Rozhovor

Cesta k hermeneutice architektury. S Daliborem Veselým hovořili Petr Kratochvíl a Mojmír Horyna

s. 605-611

Archiv

Lubomír Slavíček

"meinem Seel Bruder zu mehrer Ehre". Benedikt Kern a Jahnův životopis Antonína Kerna

s. 612-622 

Text zprostředkovává dva dopisy Benedikta Kerna a biografické poznámky o jeho bratru, pozdně barokním malíři Antonínu Kernovi. Obsahuje též prvotní verzi životopisu tohoto umělce z pera Jana Quirina Jahna pro Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler Františka Martina Pelcla. Do širších souvislostí zařazuje dotyčný materiál zasvěcený komentář Lubomíra Slavíčka.

< zpět
| resumé |

Polemika

Milan Togner

Odpověď na recenzi Petry Zelenkové

s. 622-623 

Recenze

Marc Carel Schurr

Jiří Fajt (ed.), Court Chapel of the High Late Middle Ages and their Artistic Decoration - Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba

s. 623-626

Richard Němec

Marc Carel Schurr, Die Baukunst Peter Parlers. Der Prager Veitsdom, das Heiligkreuzmünster in Schwäbisch Gmünd und die Bartholomäuskirche zu Kolin im Spannungsfeld von Kunst und Geschichte

s. 626-629

Roman Prahl

Michaela Marek, Kunst und Identitätspolitik. Architektur und Bildkünste im Prozess der tschechischen Nationsbildung

s. 629-631 

Christopher Long

Rostislav Švácha, Czech Architecture and Its Austerity. Fifty Buildings 1989-2004

s. 631-632

Anotace

s. 633-634 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 634-636 

Obsah LIII. ročníku Umění

s. 637-638