Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2005

Články

Milena Bartlová

"Upálení sv. Jana Husa" na malovaných křídlech utrakvistického oltáře z Roudník

"Die Verbrennung des hl. Johannes Hus" auf den Flügeln des Utraquisten-Altars aus Roudníky

s. 427-443

Oltářní křídla retáblu z Roudník zastupují jediný objevený monumentální obraz Upálení (sv.) Jana Husa z 15. století. Článek se věnuje nejen historické a formální analýze díla, ale podrobně zkoumá i genezi výjevu Upálení (sv.) Jana Husa v rámci pozdně gotického malířství. Zdrojem této ikonografie byl zejména text mistra Petra z Mladoňovic, očitého svědka kostnické popravy.

< zpět
| resumé |

Martina Kratochvílová

Recepce a transformace protestantské ikonografie. Lounský graduál Jana Táborského

Rezeption und Transformation der protestantischen Ikonografie. Das Launer Graduale Jan Táborskýs

s. 444-464

Studie ukazuje na příkladu Lounského graduálu Jana Táborského z let 1561-1563, jakým způsobem byl obohacen výběr starozákonních a novozákonních námětů v českých renesančních graduálech a jak se rozšířil rozsah jejich iluminovaných incipitů. Současně dokresluje představy o recepci a transformaci ikonografie protestantského prostředí německých zemí.

< zpět
| resumé |

Pavla Machalíková

Středověké malířství a česká malba raného 19. století

Medieval Art and Czech Painting of the Early 19 th Century

s. 465-481

Příspěvek se zaměřuje na předpoklady a první projevy historizujících inspirací středověkým uměním v českém malířství po roce 1800. V rozmezí let 1780-1840 poukazuje na stylové a ideové impulsy a na utváření uceleného pohledu na středověké umění v Čechách. Interpretuje i konkrétní případy soudobé tvorby, v níž se odrážela inspirace středověkými díly (Josef Führich, František Tkadlík a Josef Vojtěch Hellich).

< zpět
| resumé |

Jeremy Howard - Rachael Shepherd

Painting Lessons and Students´ Associations: School´s Out

Školní život v obrazech: škola se nenosí

s. 482-500 

Tématem textu je výklad námětů školní výuky v širokém záběru od tvorby Jana Steena až k malbě Petera Tillberga či fotografii Davida Williamse. Na příkladě vybraných prací autor sleduje, jak se proměny v pojetí a vnímání školního vzdělávání v moderní době promítly do zobrazování vyučovacího procesu a dokládá, nakolik je obraz školy podmíněn obrazem soudobé společnosti.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Aleš Mudra

Madona z Troskotovic. Příspěvek k sochařství 14. století na Moravě

s. 501-505 

V nedávné době byla na bočním oltáři kostela sv. Václava v Troskotovicích na Znojemsku objevena dosud nepublikovaná řezba Panny Marie s Ježíškem, která náleží do fondu lucemburského gotického sochařství. Zpráva dílo stylově analyzuje a naznačuje vazby k příbuzným pracím. Jeho vznik klade do doby kolem roku 1350.

< zpět
| resumé |

Martina Kostelníčková

Promoční dedikace Jana Lysovského z Lysovic a její pravděpodobný inspirační pramen

s. 505-508 

Promoční dedikace Jana Lysovského z Lysovic byla vytvořena v roce 1640 Johannem Wilhelmem Baurem a představuje nejstarší známé oznámení z prostředí olomoucké jezuitské akademie. Autorka dokládá, že jejím inspiračním pramenem byl pravděpodobně latinský spis Novem Heroides Nymphae Marcomanniae od Jana Cauta z roku 1597.

< zpět
| resumé |

Polemika

Milena Bartlová

Úvahy nad recenzemi knih Poctivé obrazy a Mistr Týnské kalvárie

s. 509-512 

Recenze

Klára Benešovská

Il Gotico nelle Alpi 1350-1450

s. 512-518

Hana Seifertová

Lubomír Konečný, Za horou najdeš údolí. Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesance

s. 518-521 

Petra Zelenková

Milan Togner, Antonín Martin Lublinský, 1636-1690

s. 521-527 

Hubert Guzik

Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění. Pod lupou genderu

s. 527-530 

Anotace

s. 531-532 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 532-534