Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2006

Články

Marina Hořínková

K otázce intervence svatých bojovníků křesťanského Východu a Západu

The Interventions of Holy Warriors of the Christian East and West

s. 482-491

Skupina svatých vojínů patří mezi nejvíce uctívané skupiny světců ve východním křesťanství. Podle hagiografické literatury šlo o vojáky, umučené pro svou víru v Krista. Článek se zabývá úctou k těmto bojovníkům a ukazuje, že na Západě se jejich kult příliš nerozšířil a byl nahrazen vzýváním zemských patronů. Výjimku v tomto ohledu představoval sv. Jiří.

< zpět
| resumé |

Ivana Panochová

Offiziere und Rivalen Albrecht von Waldsteins als Stifter von Bauwerken in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs in Böhmen und Mähren

Důstojníci a rivalové Albrechta z Valdštejna v roli stavebních donátorů v době třicetileté války v Čechách a na Moravě

s. 492-503

Studie sleduje stavební aktivity příslušníků císařské armády v době třicetileté války, spojené zejména s činností na regionálních panstvích. Důstojníci Albrechta z Valdštejna či jeho vojenští rivalové přinášeli do Čech kromě politických změn i novou kulturní orientaci a aktuální protobarokní styl. Mimo jiné šlo o španělského generála Baltazara Marradase y Vique a jeho pobočníka Martina Huertu.

< zpět
| resumé | pdf |

Martin Mádl

Handkeho skica ze Strahovské obrazárny a malby
v olomoucké kapli Božího Těla

Handke's Sketch in the Strahov Picture Gallery
and the Painting in the Olomouc Corpus Christi Chapel

s. 504-512

Ve sbírce Královské kanonie premonstrátů na Strahově se nalézá skica, která byla dlouhou dobu považována za dílo Václava Vavřince Reinera. Příspěvek nově dokládá, že jde o ricordo, vztahující se k výmalbě kaple Božího Těla v bývalém císařském konviktu v Olomouci. Autorem skici i provedené výzdoby byl olomoucký malíř Jan Kryštof Handke.

< zpět
| resumé |

Petr Rezek

Le Corbusier 1920-1928: The Crow, or the Crow-Shot?

Le Corbusier 1920-1928: Havran, nebo havranář?

s. 513-516

Článek polemizuje s rozšířenou představou o architektu Le Corbusierovi jako spolutvůrci internacionálního stylu, vyznačujícího se chladností, postrádajícího barevnost a soustřeďujícího se na vědecky fundované uspokojování potřeb. Dva vybrané příklady demonstrují Le Corbusierův skutečný cíl, pro nějž užíval titul "vznešenost".

< zpět
| resumé | pdf |

Dopisy redakci

Ladislav Kesner

Kde a jak psát o teorii?

s. 517-518

Zprávy

Petr Pavelec

Nástěnné malby v interiéru kaple nad severní předsíní kostela sv. Víta v Českém Krumlově

s. 518-523

Zpráva věnuje pozornost nástěnným malbám v kapli nad severní předsíní kostela sv. Víta v Českém Krumlově, vybudované současně s kostelem po roce 1407. Přináší jejich stylový a ikonografický rozbor a upřesňuje jejich dataci.

< zpět
| resumé |

Ulrike Seeger

Giovanni Battista Madernas Dekorationsentwürfe für das Palais Czernin auf dem Hradschin in Prag

s. 523-530

Ve würtemberské zemské knihovně ve Stuttgartu se nalézají návrhové kresby hornoitalského architekta Giovanniho Battisty Maderny, které lze spojit se stavbou Černínského paláce v Praze na Hradčanech. Autorka studie přibližuje jejich charakter a celkový význam. Jejich vznik klade do let 1683-1688.

< zpět
| resumé |

Recenze

Petr Wittlich

Hal Foster, Prosthetic Gods

s. 531-534

Hana Pátková

Gertrud Mras - Renate Kohn (ed.), Epigraphik 2000. Neunte Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik

s. 535-536

Michael Huig

Zdeněk Hojda - Roman Prahl (ed.), Kunstverein nebo / oder Künstlerverein. Hnutí umělců v Praze 1830-1856, Die Künstlerbewegung in Prag 1830-1856

s. 536-537

Hubert Guzik

Rostislav Švácha - Marie Platovská (ed.), Dějiny českého výtvarného umění V, 1939-1958

s. 538-542

Anotace

s. 543-544 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 545-547 

Obsah LIV. ročníku Umění

s. 548-549