Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2006

Články

Anna Wierzbicka

The Polish-French Art Critic Waldemar George on Cubism

Polsko-francouzský umělecký kritik Waldemar George
o kubismu

s. 394-405

Waldemar George patřil k předním uměleckým kritikům první poloviny 20. století. Článek se zabývá jeho postojem ke kubismu a avantgardě ve srovnání s ostatními významnými teoretiky (Maurice Raynal, Daniel-Henry Kahnweiler). Sleduje rovněž postupnou proměnu Georgových názorů koncem dvacátých let, kdy se u něho projevil odklon od avantgardy a příklon k realističtějším formám umění.

< zpět
| resumé |

Markéta Svobodová

Českoslovenští studenti architektury na Bauhausu

Czechoslovak Students of Architecture at the Bauhaus

s. 406-419

Příspěvek přináší nová zjištění k působení studentů z Československa na Bauhausu. Nejenže rozšiřuje dosud známý seznam jmen, ale rovněž ukazuje, jaký mělo toto školení charakter. Zabývá se také důvody, proč tito studenti nerealizovali více staveb. V závěru je věnována pozornost aktivitám cizích absolventů Bauhausu na území ČSR.

< zpět
| resumé |

Eva Pýchová

Česká bytová výstavba v období 1945-1964

Czech Housing Development from 1945 to 1964

s. 420-432

Poválečná bytová výstavba v Čechách byla spojena zejména s otázkou industrializace a vznikem sídlišť. Autorka textu mapuje tento vývoj od první dvouletky (1946-1947), která ještě navazovala na tradice funkcionalismu, přes etapu socialistického realismu a následných prvních typizovaných panelových domů až k tzv. experimentům šedesátých let, jejichž rozmach utnulo období normalizace po roce 1968.

< zpět
| resumé |

Eva Krátká

České umění a italská vizuální poezie

Czech Art and Italian Visual Poetry

s. 433-448

Studie se dotýká polozapomenutých kontaktů českých výtvarných umělců šedesátých a sedmdesátých let 20. století s italskou výtvarnou scénou. Šlo především o tvůrce, kteří se podíleli na rozšiřování nových uměleckých forem (konkrétní, vizuální a fónická poezie, grafická hudba, akční umění). Mezi ně náleželi mimo jiné Jiří Kolář, Ladislav Novák a Milan Knížák.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Martina Kratochvílová-Šárovcová

Neznámý iluminovaný rukopis z fondu Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze

s. 449-459

Zpráva se soustřeďuje na dosud opomíjený a nepublikovaný zlomek iluminovaného rukopisu, uloženého ve fondu Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze. Toto dílo časově zařazuje, určuje druh kodexu, řeší otázku původní provenience a objednavatele a interpretuje jeho výzdobu v širším kontextu jednotlivých iluminací.

< zpět
| resumé |

Recenze

Helena Soukupová

Dušan Foltýn a kolektiv, Encyklopedie moravských
a slezských klášterů

s. 459-461

Ivo Kořán

Bořivoj Nechvátal, Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě

s. 461-463

Hynek Látal

Pavel Kalina - Jiří Koťátko, Praha 1310-1419. Kapitoly
o vrcholné gotice

s. 464-466

Pavel Vlček

Jan Wrabec, Architektoniczny język Dientzenhoferów czeskich na Śląsku

s. 466-470

Anotace

s. 471-472 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 473-477