Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2006

Články

Dušan Buran

Die Ausmalung der Friedhofskapelle in Riffian. Meister Wenzel, Südtirol und böhmische Kunst um 1400

Výmalba mariánské kaple v Riffianu. Mistr Václav, jižní Tyrolsko a české umění kolem roku 1400

s. 298-315

Nástěnné malby mariánské kaple v Riffianu v jižním Tyrolsku jsou datovány rokem 1415 a signovány jménem Václav (Wenclaus). Příspěvek tato díla zasazuje do širšího uměleckohistorického kontextu a interpretuje je jako politicko-náboženskou alegorii, reagující na události kostnického koncilu. Namalovanou postavu císaře identifikuje se Zikmundem Lucemburským.

< zpět
| resumé |

Ivo Kořán

Mariánský oltářík svatovítského pokladu a gotické obrazy katedrály

Das Marienaltärchen aus dem St.-Veits-Schatz und die gotischen Bilder der Kathedrale

s. 316-326

Článek se zabývá malým dřevěným oltářem s ústředními motivy narození Páně a smrti Panny Marie. Toto dílo bylo ve starší literatuře datováno do konce 16. století. Autor upozorňuje na některé výjimečné ikonografické motivy i na jeho formální aspekty a dokládá, že jde o gotickou práci, která vznikla téměř o dvě století dříve. V této souvislosti sleduje další gotická díla v inventářích Svatovítské katedrály.

< zpět
| resumé |

Petra Zelenková

Šternberské alegorie na grafických listech podle Karla Škréty

The Šternberk Allegories in the Prints after Karel Škréta

s. 327-342

Příspěvek popisuje grafické listy, které vznikly podle návrhů Karla Škréty a byly spojeny s oslavou rodu Šternberků. Vedle známých příkladů uvádí nové práce, jež interpretuje. Jde mimo jiné o rytiny Daniela Wussima ze spisu Vestigia virtutis et nobilitatis Sternbergicae a dvě teze věnované Adolfu Vratislavovi a Václavu Jiřímu ze Šternberka, navržené pro studenta pražské univerzity Jana Antonína Binaga.

< zpět
| resumé |

Helena Žáčková

Komiksové konvence v díle Ondřeje Sekory

Comic Strip Conventions in the Work of Ondřej Sekora

s. 343-356

Ondřej Sekora byl jedním z mála českých umělců, kteří v letech 1918-1945 soustavně vytvářeli kreslené seriály, využívající komiksové stripy. Autorka studie vůbec poprvé analyzuje umělcovu tvorbu právě z tohoto hlediska. Poukazuje na jeho stěžejní díla, publikovaná v Lidových novinách a Pestrém týdnu, i na Sekorovův celkový význam v oblasti komiksu.

< zpět
| resumé |

Archiv

Lubomír Slavíček

Obrazová sbírka Thunů kolem roku 1700

s. 357-366

Počátky známých thunovských sbírek byly dosud spojeny především s Michaelem Osvaldem Thunem a jeho mladším bratrem Maximilianem. Na základě dosud neznámého soupisu mobilií jejich otce, hraběte Jana Sigmunda Thuna (1594-1646), je tato časová hranice posunuta do dřívější doby. K ještě důkladnějšímu poznání thunovských sbírek přispívá edice dobových dokumentů, a to zejména seznamu obrazů v pozůstalosti hraběte Františka Josefa Thuna.

< zpět
| resumé |

Petr Hlaváček

Karel Havlíček a Karel Teige aneb umění v "surrealistických" časech

s. 366-373

V pozůstalosti kreslíře Karla Havlíčka, uložené v Kadani, se nalézají fragmenty jeho korespondence s Karlem Teigem z let 1948-1951. V té době byli oba v osobním a písemném styku, a to zvláště kvůli chystané Havlíčkově výstavě, k níž Teige napsal katalogovou stať. Edici dopisů, kterou text přináší, doplňuje kritický komentář Petra Hlaváčka.

< zpět
| resumé |

Recenze

Christian Höfer - Michael V. Schwarz

Francesca Piqué - Dušan C. Stulík (ed.), Conservation of the Last Judgement Mosaic, St. Vitus Cathedral

s. 373-375

Hana Hlaváčková

Gia Toussaint, Das Passional der Kunigunde von Böhmen. Bildrhetorik und Spiritualität

s. 376-377

Václav Mílek

Anna Jávor, Johann Lucas Kracker. Ein Maler des Spätbarock in Mitteleuropa

s. 377-380

Donna Roberts

Karel Srp (ed.), Adolf Hoffmeister

s. 380-382

Anotace

s. 383-384 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 385-389