Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2006

Články

Milena Bartlová

Jaká věda jsou dějiny umění?

Art History: What Kind of Science?

s. 218-228

Studie se věnuje metodologickým a teoretickým aspektům dějin umění. Upozorňuje na tradici této problematiky v českém dějepise umění a klade základní otázky, kterým by se měli současní historici věnovat. V souvislosti s vědeckým vývojem druhé poloviny 20. století si všímá šíře podnětů, z nichž mohou dějiny umění čerpat.

< zpět
| resumé |

Štěpán Vácha

Repräsentations- oder Krönungsornat? Zum Ursprung und zur Funktion des Zeremonialgewandes Ferdinands IV. aus dem Jahre 1653

Reprezentační nebo korunovační ornát? K původu a funkci ceremoniálního oděvu Ferdinanda IV. z roku 1653

s. 229-239

Článek se věnuje českému korunovačnímu oděvu, který byl ve starší literatuře přisouzen Ferdinandovi II. Autor tyto závěry vyvrací a na základě historických pramenů ukazuje, že oděvní souprava vznikla až roku 1653 pro Ferdinanda IV. Současně popisuje její funkci a další využití při pozdějších slavnostech.

< zpět
| resumé |

Lubomír Slavíček

Dominik Kindermann (1739-1817): nové poznatky k jeho kreslířskému dílu

Dominik Kindermann (1739-1817): neue Erkenntnisse
zu seinem zeichnerischen Werk

s. 240-250

Vídeňský malíř Dominik Kindermann, narozený v severních Čechách, patří k pozapomenutým postavám přelomu 17. a 18. století. Příspěvek se zaměřuje především na jeho kreslířské dílo, jehož znalost rozšiřuje o nové práce, interpretované v širším uměleckohistorickém kontextu.

< zpět
| resumé |

Karel Srp

Zlom a odraz. K jednomu typu představového schématu kolem roku 1900

Rupture and Reflection. One Skeletal Pattern from around 1900

s. 251-260

Autor sleduje roli motivu odrazu ve vodní hladině při vzniku moderního obrazu a překonání realistického zobrazení. Přibližuje jednotlivé příklady z oblasti malířství a fotografie přelomu 19. a 20. století. Jejich prostřednictvím definuje dva protikladné přístupy, k jejichž charakterizování užívá pojmu představové schéma.

< zpět
| resumé |

Archiv

Zdeněk Kazlepka

"…il pittore ha gusto il genio di servirla, ma ancora di farsi onore." Z korespondence Giuseppa Marii Crespiho zvaného Lo Spagnolo Antoniu Rambaldovi hraběti Collalto e San Salvatore (1722-1734)

s. 261-269

Korespondence mezi boloňským malířem Crespim a Antoniem Rambaldem z rodu Collaltů dokumentuje vzájemný vztah obou osobností. Dopisy vypovídají nejen o tom, že Crespi namaloval pro hraběte několik obrazů, ale i o soukromém životě dalších postav z okruhu bolognského mecenátu.

< zpět
| resumé |

Jindřich Vybíral

Max Dvořák a působení Antonína Matějčka na Uměleckoprůmyslové škole

s. 270-271

Příspěvek přináší dopis Maxe Dvořáka řediteli Uměleckoprůmyslové školy v Praze Jiřímu Stibralovi z roku 1916. Dvořák v něm na žádost Stibrala doporučil Antonína Matějčka jako vhodného nástupce profesora K. B. Mádla, který požádal o odchod do výslužby. Komentář Jindřicha Vybírala uvádí i další příklady Dvořákovy pomoci českým historikům umění.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Martin Zlatohlávek

K provenienci kreseb ze sbírek arcibiskupství olomouckého
v Kroměříži

s. 271-277

Kořeny umělecké sbírky olomouckých biskupů a arcibiskupů sahají do 17. století. Příspěvek se pokouší na základě nových nálezů a nového pohledu na známé dokumenty sledovat provenienci těchto děl až do doby samého vzniku sbírky.

< zpět
| resumé |

Recenze

Ivan Hlaváček

Dalibor Prix - Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek

s. 277-278

Milena Bartlová

Evelin Wetter (ed.), Die Länder der Böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471-1526). Kunst - Kultur - Geschichte

s. 278-281

Sylva Dobalová - Taťána Petrasová

Ondřej Zatloukal, Et in Arcadia ego. Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž

s. 281-285

Tomáš Winter

Vanda Skálová - Tomáš Pospiszyl, Alén Diviš 1900-1956

s. 285-287

Anotace

s. 287-289 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 289-292