Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2006

Články

Hynek Látal

Původ klenebních obrazců Hanse Getzingera

Der Ursprung der Gewölbemuster Hans Getzingers

s. 118-134

Hans Getzinger byl stavebním mistrem, který od roku 1497 řídil rožmberský stavební cech. Jeho rukopis poznamenal jihočeskou architekturu až do třicátých let 16. století. Autor příspěvku sleduje na základě průzkumu gotických plánů ze sbírky vídeňské Akademie vlivy na jeho tvorbu a jako hypotetické místo umělcova školení určuje město Pasov.

< zpět
| resumé |

Albert Boesten-Stengel

Ein cartoncino in der Prager Nationalgalerie für Federico Baroccis Martyrium des hl. Vitalis. Zuschreibung und Provenienz

Cartoncino v pražské Národní galerii k Martyriu sv. Vitala od Federica Barocciho. Připsání a provenience

s. 135-141

Článek se zabývá dosud nepublikovanou kresbou ze sbírky Národní galerie v Praze s námětem martyria sv. Vitala, která byla označena jako kopie podle Federica Barocciho. Prostřednictvím rozboru díla autor dochází k závěru, že nejde o kopii, ale o Barocciho vlastnoruční cartoncino. Na základě dalších informací je osvětlen původ této práce.

< zpět
| resumé |

Marie Rakušanová

Velké míjení, nebo nenápadná rezonance? Návštěva Otty Muellera, Marie Muellerové a Ernsta Ludwiga Kirchnera v roce 1911 v Čechách

Großes Aneinandervorbei oder unauffällige Resonanz? Der Besuch von Otto und Marie Mueller sowie Ernst Ludwig Kirchner 1911 in Böhmen

s. 142-161 

V létě roku 1911 navštívili malíři Ernst Ludwig Kirchner a Otto Mueller bývalé příslušníky skupiny Osma v Mníšku pod Brdy. Studie rekonstruuje okolnosti tohoto pobytu a zodpovídá otázku, jaký význam měl pro tvorbu obou umělců. Přehodnocuje rovněž jejich vztah k českým výtvarníkům a zmiňuje případné vlivy a rezonance, které mezi nimi nastaly.

< zpět
| resumé |

Hubert Guzik

Diogenova rodina. Kolektivizace bydlení v Čechách 1905-1948

The Diogenes Family. The Collectivisation of Accommodation in Bohemia 1905-1948

s. 162-176

Příspěvek si všímá pozadí formulování postojů české architektonické levice ke kolektivizaci. Tento fenomén byl přítomný v myšlení domácích liberálních organizací žen od počátku 20. století. Autor ukazuje, že avantgarda k této tradici zaujala postoj, který lze charakterizovat jako ideologicky podbarvenou směs paternalismu a ignorance.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Hana Myslivečková

Příklady pozdně renesanční komemorativní reprezentace v rytířské rodině Zástřizlů na Moravě

s. 177-186

Zpráva soustřeďuje pozornost na náhrobky druhé poloviny 16. století, které budoval moravský rytířský rod ze Zástřizl.
K nejvýznamnějším příkladům se řadí objednávky, související s rodinou Jaroše Morkovského v Boskovicích, jež byly přetvářeny jako rodové sídlo.

< zpět
| resumé |

Václav Horák - Roman Prahl

K sochařským náhrobkům severovýchodních Čech na počátku 19. století

s. 186-189

Text se zabývá nepříliš známými novoklasicistickými náhrobky. Zatímco první z nich vytvořil v Trutnově s nejistou pravděpodobností František Xaver Lederer, další tři z Vrchlabí pocházejí od Václava Prachnera. Umělecky nejnáročnější z těchto vrchlabských prací je dvojfigurální náhrobek továrníka Karla Augusta Kieslinga.

< zpět
| resumé |

Archiv

Jindřich Vybíral - Milada Sekyrková

Zprávy Jakuba Schikanedera a Antona Helmessena ze světové výstavy v Paříži 1900

s. 189-197

Jakub Schikaneder a Anton Helmessen cestovali na pařížskou světovou výstavu v roce 1900 na základě státního stipendia jako učitelé Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Jejich zprávy z této cesty vypovídají o způsobu recepce jednotlivých expozic i vlastních uměleckých preferencích.

< zpět
| resumé |

Recenze

Milada Studničková

Dušan Buran a kol., Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia

s. 198-199

Štěpán Vácha

Gregor M. Lechner - Michael Grümwald, "Unter deinen Schutz..." Das Marienbild in Göttweig

s. 200-202

Martin Halata

Ksenija Rozman, Franz Kavčič / Caucig in Češka

s. 203-204

Markéta Svobodová

Jaroslav Anděl, Nová Vize. Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938. The New Vision for the New Architecture. Czechoslovakia 1918-1938

s. 205-206

Anotace

s. 207-209 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 209-212