Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2006

Články

Jiří Fajt - Robert Suckale

Der "Meister der Madonna von Michle" - das Ende eines Mythos? Mit einem Anhang zur "neuen" Löwenmadonna der Prager Nationalgalerie

"Mistr michelské madony" - konec jednoho mýtu?
S dodatkem o "nové" Madoně na lvu z Národní galerie v Praze

s. 3-30

Autoři revidují dosavadní zjištění o skupině plastik, které se připisují Mistru michelské madony a jeho dílně. Ukazují, že tradiční brněnská provenience Madony z Michle je mylná a že tato práce patří do okruhu pražského sochařství. Celou skupinu pak chápou jako lokální redakci širšího proudu manýrizující evropské produkce. Závěr studie je věnován Madoně na lvu z Klosterneuburgu a určení jejího původu.

< zpět
| resumé |

Ivo Hlobil

Der Prager hl. Wenzel von Peter Parler - Fortsetzung eines hundertjährigen Diskurses mit neuen Argumenten

Pražský sv. Václav od Petra Parléře - pokračování stoletého diskursu s novými argumenty

Česká verze příspěvku bude otištěna v časopise Průzkumy památek.

http://www.pruzkumypamatek.cz

s. 31-56

Socha sv. Václava ze Svatovítské katedrály patří mezi naše nejznámější středověké plastiky. Původně měla být určena do kamenného tabernáklu v opěrném systému nad kaplí, kde se také od období baroka až do poloviny 19. století nacházela. Na základě nových restaurátorských průzkumů je zřejmé, že k záměru umístit dílo do Svatováclavské kaple došlo již před započetím nástěnných maleb z doby Karla IV. mezi léty 1366-1372.

< zpět
| resumé |

Roman Prahl

The 'Pre-History'of Czech Art Modernism in Munich

"Prehistorie" českého modernismu v Mnichově

s. 57-68

Článek představuje spolek studentů umění Škréta, založený v Mnichově roku 1885, a jeho význam pro rozvoj modernismu v českém výtvarném umění. Přibližuje umělecké postoje, které se v té době formovaly, ať již v negativním smyslu odmítání zažitých akademických konvencí a kritiky rutiny v umění, či v pozitivním chápání invence, originality a spontaneity jako kritéria umělecké kvality.

< zpět
| resumé |

Marcel Pencák

Soutěž na pomník Jana Žižky na Vítkově v roce 1913

The 1913 Competition for the Jan Žižka Monument on Vítkov Hill

s. 69-84

V roce 1913 byla vypsána soutěž na památník Jana Žižky na hoře Vítkov v Praze. Příspěvek sleduje okolnosti jejího vyhlášení i požadavky, které se na jednotlivé návrhy kladly. Vedle přiblížení nejzajímavějších projektů reprodukuje diskusi, jež se rozproudila po vyhlášení výsledků, a odhaluje důvody, proč žádný z návrhů porota nedoporučila k provedení a celá soutěž skončila nezdarem.

< zpět
| resumé |

Polemika

Ivo Hlobil

Klosterneuburská madona na lvu je prý falsum - analýza falešného tvrzení

Die Klosterneuburger Löwenmadonna angeblich eine Fälschung. Analyse einer falschen Behauptung

s. 85-98 

Dopisy redakci

Pavel Černý

Reakce na recenzi Petry Zelenkové

s. 99

Recenze

Petr Wittlich

Margaret Dikovitskaya, Visual Culture. The Study
of the Visual after the Cultural Turn

s. 99-102

Michal Šroněk

Ivo Kořán, Lochmanové. Pět generací písecké malířské rodiny a tradice českého malířství od baroka k obrození

s. 102-103

Adam Hnojil

eligion Macht Kunst. Die Nazarener. - Joseph Führich.
Die Kartons zum Wiener Kreuzweg

s. 103-106

Vojtěch Lahoda

Mahulena Nešlehová (ed.), Vlastislav Hofman

s. 107-109

Anotace

s. 109-110 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 111-114 

Zásady úpravy textů

s. 115