Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/1998

Články

Keith Moxey

The History of Art After the Death of the "Death of the Subject"

Dějiny umění po smrti "smrti subjektu"

s. 402-409

Nové pojímání subjektu a subjektivity je příznačným jevem nynějšího studia vizuálních umění. Tuto změnu reflektuje esej Keitha Moxeyho, jednoho z významných představitelů poststrukturalistického směru dějin umění. Zánik humanistického pojetí subjektu otevřel cestu k prosazování nových přístupů k historické interpretaci (např. gender studies), hrajících v současnosti nezanedbatelnou roli. Moxey se zamýšlí nad novou teorií subjektivity a zkoumá složitý vztah mezi historikovou subjektivitou a jeho textem.

< zpět
| resumé |

Tomasz Węcławowicz

Bohemi Cracoviam muraverunt

s. 410-419

Tématem studie je stavební rozvoj Krakova za vlády Přemyslovců, která trvala necelých 16 let. Za Václava II., kolem roku 1300, město obehnaly hradby a nově zde bylo zbudováno několik kostelů. Zvláštní pozornost zasluhují raně gotické fragmenty, dokumentující donedávna neznámou etapu přestavby katedrály na Vavelu, kterou fundoval pravděpodobně krakovský biskup Jan Muskata. V případě, že by tato přestavba dospěla k závěru, stala by se vavelská svatyně prvním polským chrámem s klasickým katedrálním chórem, jehož vzorem mohl být cisterciácký kostel v Sedlci.

< zpět
| resumé |

Milena Bartlová

Die Madonna des Franziskanerklosters in Pilsen und das Problem der böhmischen Kunst in der Hussitenzeit

Madona z františkánského klášterního kostela v Plzni a problém českého umění doby husitské

s. 420-443

Díky nedávnému restaurování dřevěné Madony z františkánského klášterního kostela v Plzni bylo možné tuto monumentální sochu podrobit zevrubnému studiu. Autorka příspěvku ji zasazuje do kontextu středoevropského umění a zařazuje k dílům historismu 40. a 50. let 15. století, podporovaným v Čechách novou společenskou vrstvou - měšťanstvem. Článek se věnuje také otázkám praktické, dílenské kontinuity v té době, pro jejíž existenci hovoří i okolnosti vzniku františkánské Madony. Výzkum ukázal i skutečnost, že socha je jedním z nejstarších děl, užívajících výzdobnou techniku zv. presbrokát.

< zpět
| resumé |

Martin Pavlíček

Assumpta v hořícím keři

Assunta im brennenden Dornbusch

s. 444-452

Autor se zabývá genezí a výkladem ikonografického typu Assumpty v hořícím keři, vyskytujícím se na několika našich pozdně gotických deskových obrazech (Assumpta z Bílé hory, Assumpta Lannova, Assumpta z Deštné, Oltář z Duban, Assumpta ze Sepekova, Assumpta svatovítská). Tento motiv pochází zřejmě z okruhu arcibiskupa Jana z Jenštejna, který měl významný podíl na utváření mariánského kultu v Čechách.

< zpět
| resumé |

Otto M. Urban

Hrozná monstra vědy a strašné příšery umění: Redonovo Pokušení svatého Antonína

Scary Monsters of Science and Super Creeps of Art: Redon's Temptation of Saint Anthony

s. 453-464

Příběh pokušení sv. Antonína patří k oblíbeným námětům v dějinách výtvarného umění. V poslední třetině 19. století se stává, vlivem Gustava Flauberta, klíčovým tématem moderních umělců (F. Rops, F. Knopff, A. Kubin). V těchto letech zobrazil Odilon Redon příběh pokušení ve třech litografických cyklech, obsahujících více než 40 listů. Význam cyklů tkví v umělcově schopnosti provázat výtvarnou formu s filosoficky uceleným konceptem. Redon zde nově formuluje vztah vědeckého poznání (přírodních věd) a umělecké tvorby.

< zpět
| resumé |

Archiv

Ernst Gombrich

'Swansongs' from 1945

s. 465-468

K napsání Labutích písní, věnujících se způsobům práce s textem, přivedly autora zkušenosti, které nasbíral v době 2. světové války při práci v monitorovacím servisu. Jeho úkolem bylo odposlouchávání a zaznamenávání cizích rozhlasových zpráv, které se následně jazykově upravovaly. Na této činnosti se podílely skupiny archivářů a novinářů, jejichž stanoviska ke způsobu zacházení s textem se značně odlišovala. Ernst Gombrich se v Labutích písních odvolává na archivářský postoj, který zastával.

< zpět
| resumé |

Rozhovor

Karel Srp

From the History of Art to a History of Art: an Interview with Keith Moxey

s. 469-474

Zprávy

Jarmila Vacková

In memoriam Antonína Jirky

s. 474

Anna Janištinová

Bibliografie Antonína Jirky

s. 475-476

Recenze

Dalibor Prix - Milena Bartlová - Zuzana Všetečková - Pavel Černý - Dana Stehlíková

Hermann Fillitz (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Band I

s. 476-485

Pierre-Yves Le Pogam

L'art au temps de Philippe le Bel et de ses fils

s. 485-488

Ivo Hlobil

Thomas DaCosta Kaufmann, Court, Cloister, and City

s. 489-490

Pavel Vlček

Ladislav Svoboda - Jiří Úlovec - Petr Chotěbor..., Encyklopedie českých tvrzí. První díl A-J

s. 490-492

Markéta Večeřáková

Brennpunkt der Moderne. Mies van der Rohes Haus Tugendhat

s. 492-493

Anotace

s. 493-495

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 495-498