Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2000

Články

Anežka Merhautová - Petr Sommer

Strahovský klášter. Stavební dějiny baziliky od roku 1182 do doby opata Lohelia

Das Kloster Strahov. Baugeschichte der Basilika von 1182 bis zur Zeit des Abts Lohelius

s. 302-314

Článek Anežky Merhautové a Petra Sommera navazuje na předchozí studii obou autorů, publikovanou v Umění 3/1999. Od roku 1182 sleduje zevrubně všechny události, které měly bezprostřední význam na utváření architektonické podoby baziliky Strahovského kláštera premonstrátů. Do stavebních dějin se velkou měrou promítají jak zásahy jednotlivých opatů, tak důsledky živelných katastrof.

< zpět
| resumé |

Ivo Hlobil

Wendepunkt zur Synthese: Ausstellung "Von der Gotik zur Renaissance - die bildkünstlerische Kultur in Mähren und Schlesien von 1400-1550"

Obrat k syntéze. K výstavě Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550

s. 315-334

Monumentální výstava moravské a slezské pozdní gotiky a s ní spojené akce, které přinesly množství nových poznatků, vybízejí k uskutečnění ucelené syntézy, pojednávající souhrnně o výtvarném umění té doby v obou dotyčných zemích. Práce Ivo Hlobila, navrhující některá možná řešení, je podnětným příspěvkem k diskusi, jež k tomuto tématu vzniká.

< zpět
| resumé |

Pavla Sadílková

František Lothar Ehemant a první monografie Svatovítské katedrály. Příspěvek k poznání počátků gotického revivalu v Čechách

Franz Lothar Ehemant und die erste Monographie der St.-Veits-Katedrale. Beitrag zum Kennenlernen der Anfänge des gotischen Revivals in Böhme

s. 335-350

Pojednání o Svatovítské katedrále z pera Františka Lothara Ehemanta vyšlo poprvé v Praze v roce 1774. Článek Pavly Sadílkové si všímá dané práce v kontextu dobové cestopisné literatury a teorie architektury v 18. století v Evropě. Zjišťuje, že Ehemant přistupoval k tématu s velkou zodpovědností a erudicí, což dosvědčuje důkladným rozborem díla.

< zpět
| resumé |

Markéta Svobodová

Když se led proboří... Lázně, plovárny a bazény v české architektuře 19. a 20. století.

When the Ice Breaks... Spas, Baths and Swimming Pools in Czech Architecture of 19th and 20th Centuries

s. 351-368

Fenomén lázeňství se dočkal znovuobjevení v průběhu 19. století. Autorka článku se věnuje jednotlivým typům veřejných lázní, jejich vývoji v následujícím století i jejich sociálním a kulturním aspektům. Konkrétně jde o stavbu libereckých a ústeckých halových lázní, lázní ve Střekově, které byly první budovou v Čechách s částečně odnímatelnou jižní stěnou, první plavecký stadión v Praze z roku 1930, navržený Václavem Kolátorem a další pozoruhodná díla.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Kateřina Engstová

Několik poznámek k archivním zprávám k tzv. Rajhradskému oltáři

s. 369-371

Kateřina Engstová rekapituluje dosavadní archivní nálezy Ivo Hlobila k Rajhradskému oltáři a uvažuje o tom, nakolik mohou dané zprávy napomoci při datování tohoto významného díla. V závěru konstatuje, že v nich žádnou pevnou oporu pro přesné určení doby vzniku oltáře ani pro jeho stylovou analýzu nenalézáme.

< zpět
| resumé |

Ivo Kořán

Třetí Brokofova Kalvárie

Zpráva se zabývá sousoším kalvárie z minoritského kostela v Pardubicích, které autor připisuje Ferdinandu Maxmiliánu Brokofovi, a to hlavně na základě srovnání s Kalvárií z kaple staroměstského kostela sv. Havla. Vznik pardubického díla klade kolem roku 1725.

< zpět
| resumé |

Recenze

Zuzana Všetečková

Jan Bažant, Umění českého středověku a antika

s. 374-376

Anežka Merhautová

Jan Bažant, Umění českého středověku a antika

s. 376-378

Rudolf Chadraba

Ivan Rusina (ed.), Barok

s. 378-381

Matthias Boeckl

Eric Dluhosch - Rostislav Švácha (eds.), Karel Teige 1900-1951. Ľ Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde

s. 382-384

Eržika Kubínová

Eric Dluhosch - Rostislav Švácha (eds.), Karel Teige 1900-1951. Ľ Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde

s. 384-385

Anotace

s. 386-387

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 387-390