Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2000

Články

Karel Stejskal

Ikonoklasmus českého středověku a jeho limity

Die Bilderstürmerei im mittelalterlichen Böhmen und ihre Limite

s. 206-217

Článek se soustřeďuje na podstatu ikonoklasmu českého středověku, živého zejména v husitské době. Ukazuje, že starší výklady ikonoklasmu skrze učení Matěje z Janova a jeho následovníků jsou zavádějící, jelikož spisy těchto reformátorů v podstatě pouze opakují myšlenky církevních Otců. Hlavní část studie se věnuje problematice ničení uměleckých děl a husitskému obrazoborectví, které bylo v dosavadní literatuře značně přeceňováno.

< zpět
| resumé |

Leonard Bell

Crossing Boundaries: Gottfried Lindauer, a Czech Artist in New Zealand and his Paintings of Maori

Překračování hranic. Gottfried Lindauer, český umělec na Novém Zélandu a jeho obrazy Maorů

s. 218-230

Gottfried Lindauer (1839-1926) dnes patří k téměř zapomenutým českým umělcům. Po absolvování školení ve Vídni se roku 1874 odebral na Nový Zéland, kde se stal jedním z nejznámějších malířů koloniálního období. Z jeho díla byly oceňovány především portréty Maorů, které se uplatňovaly ve značně odlišných kontextech, v nichž nabývaly nejrůznějších významů. Kromě těchto skutečností text upozorňuje na Lindauerovy kontakty s českým prostředím, ať již s Václavem Fričem nebo s manžely Náprstkovými.

< zpět
| resumé |

Josef Vojvodík

Ruiny jako pokus o estetickou inscenaci vědomí přelomu epochy. Nástěnné malby Tanečního sálu na zámku v Bruntále (1899-1900)

Ruinen als Versuch der ästhetischen Inszenierung eines Umbruchbewusstseins. Die Wandmalereien im "Tanzsaal" in Schloss Freudenthal (1899-1900)

s. 231-255

Autor příspěvku se zabývá interpretací nástěnných maleb Tanečního sálu na zámku v Bruntále, realizovaných v letech 1899-1900 malířem Pavlem Assmannem. Toto dílo, tematizující antické ruiny, vykládá v souvislosti s estetickými koncepty přelomu století a jejich klíčovými paradigmaty. Malby tak můžeme chápat jako zajímavý příklad reflektující vědomí zhroucení a přelomu staré epochy, a to zvláště ve vztahu k jejich objednavateli arcivévodovi Evženu Rakouskému.

< zpět
| resumé |

Jindřich Vybíral

Das Doppelleben eines modernen Architekten: Karl Johann Benirschke

Dvojí život moderního architekta: Karl Johann Benirschke

s. 256-264

Architekt Karl Johann Benirschke (1875-1941) byl významným představitelem školy Otty Wagnera. Jindřich Vybíral sleduje dosud neznámé osudy tohoto šumperského rodáka a všímá si jeho tvůrčího profilu. Jak napovídá název článku, žil Benirschke dvojí život. Vedle vzletných návrhů secesních vil, z nichž nebyla pravděpodobně žádná realizována, se živil přízemní praxí stavebního podnikatele, která vyhovovala vkusu běžného publika. Tento fakt příliš nezapadá do ustálených představ o "revoluční" Wagnerově škole a je spíše důkazem pragmatismu jejích absolventů.

< zpět
| resumé |

Martina Pachmanová

Collective Desires: Czech Avant-Garde Architecture and the Production of Degendered Space

Kolektivní touhy. Česká avantgardní architektura a budování "nadpohlavního" prostoru

s. 265-276

Studie Martiny Pachmanové zkoumá roli genderové problematiky v avantgardním projektu budování beztřídní společnosti. Autorka poukazuje na těsné spojení boje za nový životní styl s otázkami ženské emancipace, módy, bydlení apod. Zároveň upozorňuje na jistý paradox českým levicových intelektuálů, kteří sice propagovali kolektivní "pohlavní" rovnost a hlásali zrušení instituce rodiny, současně se ale pohybovali ve starém viktoriánském modelu, přisuzujícím ženám místo v domácnosti či role podléhající vizuální a mocenské kontrole.

< zpět
| resumé |

Recenze

Jaromír Homolka

Petr Parléř. Svatovítská katedrála 1356-1399

s. 277-280

Jiří Roháček

Inschrift und Material. Inschrift und Buchschrift

s. 281-282

Dalibor Prix

Die Apostelfiguren von Ják

s. 282-285

Milan Togner

Alessandro Morandotti, Paolo Pagani e i Pagani di Castello Valsolda

s. 286-287

Pavel Šopák

Antonín Engel - architekt, urbanista, pedagog; Jaroslav Fragner - náčrty a plány

s. 287-290

Jiří Šetlík

Karel Srp, Toyen

s. 290-294

Anotace

s. 197-199

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 199-202