Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2001

Články

Mieke Bal

Dreaming Art

Snít umění

s. 370-384

Autorka článku se zabývá užitečností psychoanalýzy pro výzkum umění z hlediska feminismu, kulturních studií nebo postkolonialismu. Vychází přitom z vývodů psychoanalytika Christophera Bollase, vyrovnávajícího se s Freudovým Výkladem snů a ukazuje, v jakém smyslu může být Bollasova alternativa užitečná pro dějiny umění v souvislosti s analýzou snových obrazů a obrazových představ.

< zpět
| resumé |

Milena Bartlová - Petr Charvát

Z počátků křesťanství v českých zemích. Ikonografie románských tympanonů

The Beginnings of Christianity in Bohemia and Moravia: The Iconography of Romanesque Tympana

s. 385-398

Z doby 12. a 13. století se v Čechách a na Moravě zachovalo čtrnáct tympanonů s reliéfní sochařskou výzdobou. Studie se pokouší o jejich novou sémantickou interpretaci, založenou na chápání jejich ikonografie jako sady vizuálně-komunikačních znaků, srozumitelných jejich adresátům. K nim nepatřila pouze vzdělaná vyšší třída, nýbrž i skupina laického obyvatelstva, kterou spíše než složité ikonografické programy oslovovaly základní významové symboly.

< zpět
| resumé |

Pavel Kalina

Crucifixus dolorosus: Zur Forschungslage und zur Begriffsbestimmung, mit einem Exkurs zum späten Michelangelon

Bolestný krucifix. Ke stavu bádání a určení pojmu, s exkursem k pozdnímu Michelangelovi

s. 399-409

Nedávná změna datování známého krucifixu z kostela St. Maria in Kapitol v Kolíně nad Rýnem dala podnět k novým úvahám o celé skupině těchto dochovaných prací i o přesném definování pojmu bolestný krucifix, jehož původ je podle autora článku nutné nahlížet v souvislosti s činností flagelantských bratrstev. Na tradici těchto krucifixů navázal ve svém pozdním díle Michelangelo, o čemž vypovídá přiřazený exkurz.

< zpět
| resumé |

Jan Chlíbec

Gotické a renesanční sochy z oblasti Veneta ze sbírek Carlose Clary-Aldringena a rodu Lichtenštejnů

Gothic and Renaissance Sculptures from the Veneto Region in the Collection of Carlos Clary-Aldringen and the Liechtenstein Family

s. 410-425

Studie sleduje sběratelské aktivity knížete Carlose Clary-Aldringena (1844-1920), specializujícího se zvláště na italskou gotickou a renesanční plastiku z oblasti Veneta. Kromě vylíčení jeho osobního profilu se text dotýká v širším uměleckohistorickém kontextu nejvýznamnějších prací dotyčné sbírky.

< zpět
| resumé |

Christian Scholl

Caspar David Friedrich als Dichter

Caspar David Friedrich jako básník

s. 426-436

Článek poukazuje na dobové zprávy, užívající k popisu obrazů Caspara Davida Friedricha literární metafory, díku čemuž se v diskurzu ocitaly na pomezí malby a poezie. Text se současně vztahuje i k širší problematice, související s literárním charakterem výtvarného díla a povahou německého romantismu.

< zpět
| resumé |

Archiv

Dita Dvořáková-Robová

Z dopisů Ladislava Žáka Karlu Honzíkovi (1945-1948)

s. 437-454

Dvanáct publikovaných dopisů architekta Ladislava Žáka Karlu Honzíkovi pochází z Honzíkovy pozůstalosti uložené v Archivu architektury Národního technického muzea. Obsahují jediný známý popis projektu památníku v Ležácích i další důležité informace, podstatné pro pochopení Žákovy tvorby a jeho uvažování v čtyřicátých letech.

< zpět
| resumé |

Rozhovor

Milan Kreuzziger

Across the Borders with Mieke Bal

s. 455-463

Recenze

Milan Kreuzziger

Mieke Bal, Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History

s. 464-466

Milan Togner

Ivan Gerát, Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Osoby a príbehy

s. 466-469

Ivo Kořán

Zbigniew Jakubowski, Czeskie i morawskie fundacje kanonickie XIV.-XV. wieku (Studium z dziejów devotio moderna)

s. 469-472

Christopher Long

Rostislav Švácha, The Pyramid, the Prism and the Arc: Czech Cubist Architecture 1911-1923

s. 472-474

Hubert Guzik

Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948

s. 474-476

Anotace

s. 477-478

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 478-483