Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2001

Články

György E. Szőnyi

Waburg's Intuitions in Light of Postmodern Challenges

Intuice Abyho Warburga z hlediska postmodernismu

s. 3-10

Článek se věnuje vztahu současné literární a uměleckohistorické teorie k Warburgově ikonografické metodě. V první části se zabývá proměnami ikonografie a ikonologie v angloamerické vědě v několika posledních desetiletích v konfrontaci se situací metodologie ve střední a východní Evropě. Druhá část příspěvku si všímá těch aspektů a interpretací Warburgova díla, které se staly aktuální pro současnou teorii umění.

< zpět
| resumé |

Martin Germ

Leon Battista Alberti, Santa Maria Novella in Florence, and Nicolaus Cusanus

Leon Battista Alberti, Santa Maria Novella ve Florencii a Mikuláš Kusánský

s. 11-18

Průčelí Albertiho florentského kostela Santa Maria Novella patří k nejvýznamnějším realizacím tohoto architekta. Studie sleduje spojitosti harmonických proporcí tohoto díla s myšlenkami obsaženými v estetice Mikuláše Kusánského. Styčnými body učení tohoto filosofa s Albertim jsou otázky o úloze elementárních geometrických útvarů, číselná symbolika, ideální proporce a pojetí hudby jako univerzálního harmonizačního principu.

< zpět
| resumé |

Jaromír Neumann

Neznámé dílo Michaela Leopolda Willmanna

Ein unbekanntes Werk Michael Leopold Willmanns

s.19-32

Studie se věnuje rozboru rozměrného plátna z hlavního oltáře kostela sv. Michala v Litvínově. Obraz býval dříve přisuzován Karlu Škrétovi a Petru Brandlovi. Díky jeho restaurování, které proběhlo v roce 1994 a umožnilo kritickou analýzu, ho autor příspěvku datuje do devadesátých let 17. století a připisuje Michaelu Leopoldu Willmannovi.

< zpět
| resumé |

Jiří Šetlík

Jan Matulka a Václav Vytlačil, průkopníci modernismu v americkém umění

Jan Matulka and Václav Vytlačil: Pioneers of Modernism in American Art

s. 33-41

Malíři Jan Matulka a Václav Vytlačil patřili k méně známým českým umělcům, kteří žili a tvořili na americkém kontinentu. Zatímco Matulkova rodina se s Janem odstěhovala do Ameriky v roce 1907, Vytlačil se tu jako syn emigrantů již v roce 1892 narodil. Článek se zabývá v širším kontextu životními osudy, osobními kontakty i vlastními výtvarnými pracemi těchto dvou tvůrců.

< zpět
| resumé |

Matthew S. Witkovsky

Truly Blank: The Monument to National Liberation and Interwar Modernism in Prague

V osidlech prázdnoty. Památník národního osvobození a meziválečný modernismus

s. 42-60

Autor příspěvku se pokouší interpretovat stavbu Památníku národního osvobození na Žižkově v souvislosti se vztahem modernismu, na nějž se odvolává, k oficiální meziválečné kultuře. Zároveň toto dílo vykládá v intencích vyjádření myšlenky víry v "pravdu", kterou sdílela různá modernistická hnutí a která navíc nabyla v Čechách skrze husitskou tradici národního charakteru. Vedle toho si všímá spojitostí daného objektu s českou komemorativní architekturou.

< zpět
| resumé |

Archiv

Lubomír Slavíček

Neznámý Emil Filla. Fillovy dopisy Albertu Kutalovi z let 1935 až 1947

s. 61-80

Text přináší kritickou edici dvaceti pěti dopisů z archivu Masarykovy univerzity v Brně, které mezi léty 1935-1947 zaslal Emil Filla brněnskému historikovi umění Albertu Kutalovi. Komentářem, postihujícím nejen vzájemné kontakty obou osobností, ale i Fillovy brněnské aktivity, ho opatřil Lubomír Slavíček.

< zpět
| resumé |

Recenze

Ivo Kořán

Zuzana Všetečková, Středověká nástěnná malba ve středních Čechách

s. 80-81

Jindřich Vybíral

Alena Janatková, Barockrezeption zwischen Historismus und Moderne

s. 82-84

Anděla Horová

Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století

s. 84-86

Vojtěch Lahoda

Steven A. Mansbach, Modern Art in Eastern Europe

s. 86-93

Anotace

s. 94-95

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 95-97

Zásady úpravy textů v časopise Umění

s. 98