Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2003

Články

Peter Kováč

Notes to Giovanni Pisano's Pistoia Pulpit

Poznámky k pistojské kazatelně Giovanniho Pisana

s. 458-473

Článek se věnuje rekonstrukci původní podoby kazatelny Giovanniho Pisana, která prvotně plnila funkci ambony a nalézala se do roku 1619 v chrámu San Andrea na hranici lodi a zvýšeného kněžiště. Při přesunutí na rovnou plochu doznala kazatelna v dolní partii několika změn, jež proměnily její formální strukturu i ikonografii.

< zpět
| resumé |

Tomasz Mikołajczak

Umělecká geneze náhrobku biskupa Przecława z Pogorzelu

Die künstlerische Genese des Grabmals Bischof Przecławs von Pogorzel

s. 474-483

Náhrobek biskupa Przecława z Pogorzelu (zemř. 1376) je umístěn v Mariánské kapli vratislavské katedrály. Již starší literatura postřehla souvislosti dotyčné práce s náhrobky Jana Očka z Vlašimi v pražském chrámu sv. Víta a Arnošta z Pardubic v Kladsku. Autor rozvíjí tuto hypotézu novými argumenty, zpřesňuje okolnosti vzniku díla a poukazuje na další spojitosti s okruhem parléřovského sochařství.

< zpět
| resumé |

Deborah Povey

Abel Grimmer's Twelve Months and Four Seasons: towards the Clarification of a Bruegel Dilemma

Dvanáct měsíců a Čtyři roční doby Abela Grimmera: k objasnění Bruegelova dilematu

s. 484-494

Mezi nejvýznamnější díla Pietera Bruegela patří pět zachovaných vyobrazení Měsíců. Díky srovnání s pracemi Bruegelova následníka Abela Grimmera dochází studie k závěru, že šlo původně o cyklus šesti obrazů, z nichž každý znázorňoval dva měsíce. Námět známé Senoseče z Národní galerie v Praze lze pod tímto zorným úhlem pohledu interpretovat jako červen a červenec.

< zpět
| resumé |

Krisztina Passuth

Un exemple : la Hongrie. La naissance du modernisme au sein de ľart nouveau

Příklad: Maďarsko. Zrození modernismu uvnitř secese

s. 495-500

Příspěvek se zabývá vybranými díly malířů Józsefa Rippl-Rónaie (1861-1927) a Károly Kernstoka (1873-1940). Zatímco první z nich realizoval v roce 1896 pro hraběte Tivadara Andrássyho vrcholně secesní interiér, koncipovaný jako uzavřený soukromý prostor, druhý se podílel počátkem druhého desetiletí 20. století na výzdobě Schifferovy vily v Budapešti, jejíž halu - ideový střed objektu - můžeme z hlediska prostorového pojetí vnímat jako předzvěst avantgardních směrů.

< zpět
| resumé |

Archiv

Ivo Hlobil

Alois Riegl, Nálada jako obsah moderního umění

s. 501-505

Stať předního představitele vídeňské školy dějin umění Aloise Riegla s titulem Nálada jako obsah moderního umění vyšla v časopise Graphische Künste v roce 1899. Nyní je poprvé publikována v českém překladu Miroslava Petříčka, doplněna předmluvou Ivo Hlobila.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Petr Chotěbor

Kostel Panny Marie v Sulzbachu v souvislostech karlovského umění

s. 506-509

Příspěvek pojednává o architektuře farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sulzbachu, někdejším správním centru území připojeného Karlem IV. k zemím koruny české. Stavbu zařazuje do širšího kontextu evropského umění, přičemž vyzdvihuje spojitosti s parléřovským prostředím, o nichž svědčí i sochařská výzdoba kostela.

< zpět
| resumé |

Zuzana Všetečková - Dalibor Prix

Nově odkryté nástěnné malby v domě čp. 458/I U Zlaté lilie na Starém Městě v Praze

s. 510-517

V roce 2002 byly v přední místnosti ve druhém patře domu U Zlaté lilie odkryty gotické nástěnné malby. Autoři se v širších souvislostech zabývají jejich formálními aspekty, ikonografií a otázkou datování. Studie mapuje i základní etapy stavebního dění, jimiž objekt během staletí prošel.

< zpět
| resumé |

Recenze

Milena Bartlová

Helena Dáňová - Ivo Hlobil (ed.), Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře

s. 518-522

Zuzana Všetečková

Dušan Buran, Studien zur Wandmalerei um 1400 in der Slowakei

s. 522-525

Sylva Dobalová

Heiner Borgreffe - Thomas Fusening - Barbara Uppenkamp (ed.), Hans Vredeman de Vries und die Renaissance im Norden. - Peter Fuhring (ed.), De wereld ist een tuin. Hans Vredeman de Vries en de Tuinkunst van de Renaissance

s. 525-528

Martin Pavlíček

Lubomír Konečný, Mezi textem a obrazem

s. 528-531

Martina Pachmanová

Ján Bakoš (ed.), Minulosť v prítomnosti: Súčasné umenie a umeleckohistorické mýty

s. 531-536

Anotace

s. 537-538

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 539-541

Obsah LI. ročníku Umění

s. 542-543