Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2003

Články

Jan Bažant

The Prague Belveder, Emperor Ferdinand I and Jupiter

Pražský Belvedér, Ferdinand I. a Jupiter

s. 261-277

Článek se zabývá politickými aspekty stavby pražského Belvedéru, který byl vybudován v letech 1537-1563 podle návrhů Paolo della Stelly a Bonifáce Wolmuta. Dokládá, že objekt zastupoval příklad ideologicky angažované architektury, reprezentující ideály jejího objednavatele - Ferdinanda I., a to jak vlastní architektonickou formou, navazující na projekt antické vily, tak připojenou sochařskou výzdobou.

< zpět
| resumé |

Ondřej Jakubec

Skupina pozdně renesančních štukatur na Moravě, jejich styl a význam - možnosti a meze interpretace

The Group of Late Renaissance Stucco Works in Moravia: their Style and Significance and the Possibilities and Limits of Interpretation

s. 278-291

Skupina pozdně renesančních moravských štukatur z poslední třetiny 16. a první čtvrtiny 17. století představuje ucelený soubor uměleckých výtvorů. Vyznačuje se určitými osobitými znaky, které mají přímý vztah k provenienci, přestože jednotlivá díla vycházejí v zásadě z italských modelů. Autor poukazuje nejen na tyto specifické rysy, ale i na obecnější problém interpretace a "čtení" dotyčných prací, jež s tím bezprostředně souvisí.

< zpět
| resumé |

Martina Sošková

Portréty v divadelních kostýmech ze zámku v Hrádku u Nechanic v kontextu portrait historié

Portraits with Theatre Costumes from the Chateau at Hrádek u Nechanic in the Context of the Portrait Historié

s. 292-305

Termín portrait historié označuje způsob umělecké stylizace, při jehož užití jsou zobrazované osoby identifikovány s protagonisty historických výjevů, což z těchto děl činí vhodný nástroj politické propagandy. Příkladem unikátního souboru takových prací je šestnáct portrétů osob v divadelních kostýmech ze zámku v Hrádku u Nechanic, v nichž lze identifikovat příslušníky habsburské dynastie a vyšší vídeňské šlechty.

< zpět
| resumé |

Jindřich Vybíral

Německá architektura v Praze v letech 1900-1918. Tvůrci a záměry

Deutsche Architektur in Prag in den Jahren 1900-1918: Urheber und Vorhaben

s. 306-324

Příspěvek si všímá tvorby a myšlenkového zázemí německých architektů působících na našem území v letech 1900-1918, a to zejména Josefa Zascheho (1871-1957) a méně známého Friedricha Kicka (1867-1945), žáka Otty Wagnera. Zároveň text sleduje obecnější vztahy mezi českou a německou architekturou té doby, vzájemné podobnosti a rozdíly i ideologické a politické motivace, které se v architektuře odrážely.

< zpět
| resumé |

Archiv

Jindřich Vybíral - Milada Sekyrková

Dokumenty k dílu Ignáce Ullmanna

s. 325-334

Soubor neznámých dokumentů k dílu Ignáce Ullmanna poskytuje důležité informace o tvorbě tohoto významného českého architekta. Na jejich základě mu lze přiřknout některá dosud nejistá autorství (Lannův palác, kupecká nemocnice, fasáda Španělské synagogy) a zároveň rozšířit katalog jeho díla o nové stavby. Vedle toho jsou publikované texty i zajímavým biografickým pramenem.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Maria Theisen

Notizen zum Dekor einer lateinischen Bibel aus Prag um 1430/40

s. 335-338

Text pojednává o rukopisu bible z kláštera v Göttweigu v dolním Rakousku [Kod. 183 (červený) 90 (černý)], který je považován za pražskou práci z let 1430-1440. Autorka se věnuje stylu jeho ilustrací a ornamentiky a uvádí ho do souvislostí s dalšími příbuznými kodexy té doby (např. Martirologio de Usuardo, Krumlovský sborník, Boskovická bible).

< zpět
| resumé |

Recenze

Ivana Panochová

Václav Richter, Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění. - Milan Togner (ed.), Václav Richter, 1900-1970. - Jan Patočka, Dopisy Václavu Richterovi

s. 339-341

Milena Bartlová

Ota Halama, Otázka svatých v české reformaci. Její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese

s. 341-343

Rudolf Chadraba

Vít Dohnal, Olomoucký hrad v raném středověku

s. 343-345

Ladislav Daniel

Johann Kupezky (1666-1740). Ein Meister des Barockporträts

s. 345-348

Lubomír Konečný

The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs

s. 349-351

Anotace

s. 352-353

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 353-357