Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2003

Články

Robert Suckale

Beiträge zur Kenntnis der böhmischen Hofkunst des 13. Jahrhunderts

Příspěvek k poznání českého dvorského umění 13. století

s. 78-98

Článek se všímá vztahů českého umění 13. století k středoevropské tvorbě. Popírá tezi, že na naší půdě docházelo ke stylovému zpoždění a zároveň ukazuje, že Čechy nebyly v té době izolovanou a víceméně nezávislou oblastí. Otevřenost vládnoucí přemyslovské dynastie vůči sousedním státům je toho důkazem. České umění 13. století je proto podle autora třeba chápat jako více dvorské a internacionální.

< zpět
| resumé |

Milena Bartlová

Vztahy mezi uměním Prahy a Norimberka kolem roku 1420

Die künstlerische Beziehungen zwischen Prag a Nürnberg um 1420

s. 99-107

Tématem příspěvku je objasnění spojitostí mezi Prahou a Norimberkem kolem roku 1420 - v období poznamenaném husitským hnutím. Autorka nevychází z obecně přijímaných vývojových klišé, nýbrž se úzce zaměřuje na vlastní díla a na jednotlivé historické události. Polemizuje se starším názorem, že určité práce vzniklé toho času v Norimberku vytvořili čeští exulanti a připisuje jejich vznik místním umělcům, kteří měli k Čechám úzkou vazbu.

< zpět
| resumé |

Pavel Šopák

Jan Hofman - Pokus o portrét

Jan Hofman - Versuch eines Porträts

s. 108-121

Jan Hofman (1883-1945) patřil k významným osobnostem české a československé památkové péče. Studie líčí jeho život i profesní zrání; zastavuje se blíže u Hofmanových nejdůležitějších aktivit a knižních publikací. Současně sleduje jeho vztahy s ostatními představiteli oboru: s architektem Pavlem Janákem a s historiky umění Zdeňkem Wirthem, Maxem Dvořákem a Karlem Chytilem.

< zpět
| resumé |

Naomi Hume

Violent Humour: Caricature of Cubism in Prague, 1912-1914

Drsný humor: Karikování kubismu v Praze v letech 1912-1914

s. 122-136

Nástup kubismu v českém prostředí po roce 1910 vyvolal zvýšenou pozornost domácích karikaturistů. Vedle časopisu Humoristické listy se objevovaly karikatury i v Uměleckém měsíčníku, publikační platformě Skupiny výtvarných umělců. Stať sleduje na těchto příkladech obecnější souvislosti mezi kubismem a společenskou i politickou situací v době před první světovou válkou.

< zpět
| resumé |

Archiv

Lubomír Konečný

Jaromír Neumann, Osobitost českého baroku

s. 137-146

Publikovaný text je poslední prací historika umění Jaromíra Neumanna (1924-2001). Autor se v něm dotýká jednoho z jemu nejvlastnějších témat: specifického charakteru českého baroka, o němž psal poprvé už v roce 1968. Do širšího kontextu zasazuje příspěvek předmluva Lubomíra Konečného.

< zpět
| resumé |

Zprávy

František Hoffmann - Ivo Hlobil

Barokní freska přepadení Jihlavy roku 1402 v minoritském kostele. Kopie gotické veduty před rokem 1436

s. 147-157

Monumentální nástěnná malba na epištolní straně presbytáře minoritského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě zobrazuje přepadení dotyčného města v únoru roku 1402, kdy na něho zaútočila znepřátelená skupina šlechticů. Autoři zprávy dokládají, že jde o fresku z doby baroka, která je kopií původní malby z druhé čtvrtiny 15. století. Ta reprezentuje vůbec nejstarší známou vedutu v českých zemích.

< zpět
| resumé |

Recenze

Martin Mádl

Figures de la Passion: La représentation des passions en France a ľ âge baroque

s. 158-161

Petra Zelenková

Sibylle Appuhn-Radtke, Visuelle Medien im Dienst der Gesellschaft Jesu: Johann Christoph Storer (1620-1671) als Maler der Katholischen Reform

s. 161-166

Taťána Petrasová

Roman Prahl (ed.), Prag 1780-1830: Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern

s. 166-169

Ákos Moravánszky

Vladimír Šlapeta (ed.), Jan Kotěra 1871-1923: The Founder of Modern Czech Architecture

s. 169-170

Anotace

s. 171-172

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 173-175