Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2003

Články

Ivana Panochová

Guercino's Et in Arcadia ego: A Commentary on the Interpretations

Guercinovo Et in Arcadia ego: Poznámky k výkladům

s. 3-12

Nejznámějším ikonografickým rozborem námětu Et in Arcadia ego je slavná stať Ervina Panofského. Autorka se pokouší kriticky zrevidovat její závěry a navrhnout novou interpretaci tohoto tématu. Zaměřuje se přitom na dílo s dotyčným motivem od malíře Guercina, které podle ní zřejmě nezachycuje Smrt v roli mementa, ale jde spíše o pašijovou alegorii, christianizující pohanský svět zosobněný Arkádií.

< zpět
| resumé |

Štěpán Vácha

"De regalibus honoribus in Aula Regia." Ikonografie Reinerových fresek v Královském sále a v prelatuře cisterciáckého kláštěra na Zbraslavi

"De regalibus honoribus in Aula Regia." Die Ikonografie der Reinerschen Fresken im Königsaal und in der Prälatur des Zisterzienserklosters in Zbraslav

s. 13-29

Fresky tzv. Královského sálu v cisterciáckém klášteře na Zbraslavi namaloval Václav Vavřinec Reiner v roce 1728. Literární předlohou těchto děl byla středověká Zbraslavská kronika. Na základě jejího průzkumu i dalších pramenů jsou v článku nově identifikovány ikonografické motivy maleb a interpretovány v dobovém politicko-společenském kontextu. Objevně jsou vyloženy také fresky prelatury, kterou Reiner vymaloval v roce 1739.

< zpět
| resumé |

Martin Horáček

Bernhard Grueber a jeho příspěvek k počátkům novorenesance v Čechách

Bernhard Grueber und sein Beitrag zu den Anfängen der Neorenaissance in Böhmen

s. 30-43

Německý architekt, restaurátor a teoretik Bernhard Grueber pobýval v letech 1845-1870 v Čechách. Nejenže se zde podílel na realizacích několika staveb, ale působil i prostřednictvím svých článků jako první systematický propagátor "přísné" neorenesance. V příspěvku je poukázáno na Grueberova teoretická i praktická východiska a jeho činnost na naší půdě je zasazena do širších souvislostí.

< zpět
| resumé |

Martina Pachmanová

The Liberating Power of Exiled Laughter: Gender, Caricature, and the Antifascist Movement in the Pre-war Czechoslovakia. The Case of Simplicus

Revoluční síla exilového smíchu: gender, karikatura a protifašistické hnutí v předválečném Československu. Případ Simplicus

s. 44-52

Studie se věnuje genderové analýze humoristického týdeníku Simplicus, který vycházel v Praze od roku 1934. Jelikož ho připravovala skupina německých exilových umělců, stal se prostřednictvím humoru a karikatury nástrojem proti Hitlerově ideologii. Autorka upozorňuje především na zvláštní spojení politiky, sexuality a erotiky, skrze něž nebyla kritizována jen propaganda Třetí říše, ale byly zároveň podvraceny i mnohé genderové stereotypy.

< zpět
| resumé |

Archiv

Klára Simandlová

Jiří Padrta, Dopisy Gérardu Gassiot-Talabotovi z let 1967-1969

s. 53-58

Francouzský kritik a teoretik Gérard Gassiot-Talabot (1929-2002) byl v kontaktu s českým prostředím od roku 1965. S Jiřím Padrtou se seznámil zřejmě rok poté, kdy se podílel v Praze na organizování výstavy narativní figurace. Padrtovy dopisy ze soukromého archivu Gassiot-Talabota jsou nejen cenným svědectvím o vzájemné spolupráci obou osobností, ale vypovídají i o Padrtově osobním prožívání tehdejších překotných politických událostí.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Milada Studničková

Summa Fratris Alexandri: Neznámý iluminovaný rukopis z berlínské Státní knihovny

s. 58-60

Zpráva uvádí do české literatury rukopis Státní knihovny v Berlíně (sign. Magdeburg Cod. 11), obsahující text druhé části z druhé knihy teologické sumy scholastika Alexandra z Halle (1185-1245), zvané Summa Fratris Alexandri. Podle přípisu je zřejmé, že rukopis pocházel z Prahy, kde ho koupil v roce 1433 německý bohoslovec Jindřich Toke, který tehdy navštívil zemi jako člen poselstva Basilejského koncilu.

< zpět
| resumé |

Recenze

Jiří Kroupa

Hellmut Lorenz (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich IV: Barock

s. 60-63

Jan Chlíbec

Andrea Langer - Georg Michels (ed.), Metropolen und Kulturtransfer um 15./16. Jahrhundert: Prag - Krakau - Danzig - Wien

s. 64-65

Hana Seifertová

Peter Königfeld, Johann Heiss: Memmingen und Augsburg, 1640-1704

s. 65-67

Helena Lorenzová

Frank Illing, Jan Mukařovský und die Avantgarde

s. 68-69

Anotace

s. 70-71

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 71-75

Zásady úpravy textů

s. 76