Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Matthew Rampley

Networks, Horizons, Centres and Hierarchies: On the Challenges of Writing on Modernism in Central Europe

Místo modernismu středovýchodní Evropy v širším kontextu moderního umění se v posledních třiceti letech opakovaně stávalo námětem diskusí. Dlouhodobé strukturální nerovnosti a ideologicky ovlivněné navyklé způsoby myšlení způsobily, že vědecký zájem o projevy modernismu ve státech střední a východní Evropy je v mezinárodním měřítku stále jen okrajovou záležitostí. Přes intenzivní snahu o překonání zakořeněných nerovností se scéna modernismu stále příliš nemění a nadále jí dominuje Paříž, Berlín, Londýn, New York a Moskva. Článek zkoumá několik nedávných pokusů, které se v rámci širšího projektu překreslení mapy moderního umění snažily přístup k modernismu přehodnotit. Tyto pokusy často vedly k pozoruhodným závěrům využívajícím teze propojenosti, horizontality a transnacionální analýzy. Zároveň si článek klade následující otázky: Nakolik je jejich koncepce koherentní a nakolik jsou účelné jako základ pro alternativní narativy? Nakolik jsou konkrétní případové studie z dějin moderního umění v Čechách, Československu a Maďarsku přesvědčivé? Článek naznačuje, že takové modely mohou historickou situaci zkreslovat. Pokud se však mají stávající hierarchie rozbít, je nezbytné se zabývat spíše pragmatickými faktory v jejich pozadí než se zaměřovat pouze na nové teoretické modely interpretace.

Matthew Rampley: rampley@phil.muni.cz


< zpět